Gobaith yn deillio o drasiedi teuluol

11th January 2021

MAE PÅR a ddioddefodd golli plentyn yn ddirybudd wedi’u hysgogi i weithredu’n gadarnahol yn dilyn y drasiedi trwy godi arian ar gyfer diffibrilyddion achub bywyd. 

Roedd Graham a Zoe Mitchell, o Gaerfyrddin, ar wyliau yn Fethiye, Twrci, ym mis Gorffennaf 2017 pan aeth merch Graham, Mali James-Mitchell, yn sâl a chafodd ei rhuthro i’r ysbyty. 

Treuliodd Mali dair wythnos yn y ward gofal dwys mewn ysbyty yn Nhwrci a hedfanodd ei mam, Meinir James, yno hefyd i fod wrth erchwyn ei gwely. 

Yn drist iawn bu farw Mali ym mis Awst o gyflwr ar y galon o’r enw Syndrom QT Hir, sy’n aml ddim yn dangos unrhyw symptomau o gwbl. 

Mewn teyrnged i Mali mae Graham a Zoe wedi bod yn gweithio’n agos gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru i osod diffibrilyddion cyhoeddus o gwmpas Caerfyrddin i helpu achub bywydau mewn argyfyngau meddygol. 

Dywedodd Zoe: “Fe wnaethom ni ddechrau codi arian gyda’r elusen Cymru Hearts. Fe wnes i roi hysbysiad ar Facebook a rannwyd gan fy nhad. 

“Gwnaeth un o ffrindiau fy nhad, Huw Phillips, sy’n gweithio i’r gwasanaeth ambiwlans, gysylltu a dweud y gallent ddarparu’r diffibrilyddion i ni os oeddem ni’n medru prynu’r blychau amddiffynnol ar eu cyfer.” 

Dywedodd Graham, sy’n blymwr hunangyflogedig: “Mae Zoe’n gyfrifol am ddau dafarn yng Nghaerfyrddin, y Golden Lion a’r Castle Hotel, ac ers haf 2018 rydym ni wedi cynnal nifer o ddigwydiadau codi arian yno, fel gigiau a bore coffi. 

“Cawsom gyfraniad caredig hefyd gan Gêm Bel-droed Goffa Nigel Williams a gynhelir gyda Chlwb Pel-droed Caerfyrddin.”

Mae’r pâr wedi codi dros £6,000 hyd yma ac mae tri diffibrilydd newydd wedi’u lleoli o gwmpas Caerfyrddin; un yn yr HSBC ar Stryd Lammas, un yn y Castle Hotel ac un arall yn GMF Motor Parts ym Mhensarn. 

Dywedodd Nick Ozzati, Swyddog Diffibrilyddion Cyhoeddus Gwasanaeth Ambiwlans Cymru: “Yn dilyn colli Mali roedd y teulu Mitchell eisiau gadael gwaddol er cof amdani a chynorthwyo i achub bywydau pobl eraill yn yr ardal. 

“Gofynnodd fy nghydweithiwr Huw i mi weithio gyda Graham a Zoe i ddod o hyd i leoliadau addas ar gyfer diffibrilyddion yng Nghaerfyrddin. 

“Fe wnaethom ni adnabod tri safle addas, sicrhau cefnogaeth y busnesau a goruchwylio gosod y diffibrilyddion o’r stoc oedd gennym ni bryd hynny – mae’r cyfan ohonynt yn ‘fyw’ yn awr ac ar gael 24/7.

“Roedd yn fraint cael cais i’w cefnogi a chynrychioli’r Ymddiriedolaeth gan fy mod i’n angerddol dros ddarparu diffibrilyddion cyhoeddus mewn cymaint o safleoedd newydd ledled Cymru ag y bo modd.” 

Priododd Graham a Zoe ym mis Rhagfyr 2018, ac yn nechrau 2020 cawsant eu bendithio gyda’u plentyn eu hunain. 

Ond nid yw eu hawydd i godi arian wedi pallu, gyda Zoe’n ychwanegu: “Rydym ni’n chwilio am bedwerydd safle potensial yn ardal Caerfyrddin ac unwaith y bo’r tafarndai’n cael agor eto gallwn gynnal rhagor o ddigwyddiadau.” 

Ychwanegodd Nick: “Gyda phob diffibrilydd yn costio oddeutu £800 a’r blychau tua £500, mae Graham a Zoe wedi gwneud gwaith ardderchog yn diogelu eu cymuned ac rydw i’n eu llongyfarch. 

“Mae tua 6,000 o drawiadau ar y galon yn digwydd yn y gymuned yng Nghymru yn flynyddol ac mae siawns claf o oroesi’n lleihau 10% gyda phob munud sy’n mynd heibio heb adfer cardio-pwlmondaidd neu ddiffibrileiddio.   

“Mae defnyddio diffibrilydd yn gynnar yn hanfodol bwysig yn y gadwyn oroesi, a bellach mae Caerfyrddin yn lle diogelach.”