Nifer mwyaf o ymweliadau i wefan GIG 111 Cymru

8th January 2021

MAE prif wefan cyngor a gwybodaeth iechyd Cymru wedi cael y nifer uchaf o ymweliadau yn 2020 ers creu’r wefan. 

Edrychwyd ar wefan GIG 111 Cymru 5.8 miliwn o weithiau y llynedd, gyda’r gyfran uchaf – 1.6 miliwn – ym mis Mawrth ar ôl y cyhoeddiad am y pandemig byd-eang. 

Y dudalen Gwiriwr Symptomau Covid-19 yw’r dudalen fwyaf boblogaidd ar y wefan. 

Mae’r termau chwilio poblogaidd eraill yn cynnwys cur pen, gwasanaethau deintydd a gwasanaethau iechyd rhywiol. 

Dywedodd Claire Roche, Cyfarwyddwr Gweithredol Ansawdd a Nyrsio Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, sy’n cynnal y wefan: “Mae’r nifer yma o ymweliadau’n profi faint o alw sydd am gyngor a gwybodaeth iechyd, yn enwedig yn yr hinsawdd bresennol, ac rydym ni’n falch o fedru cynnig y gwasanaeth hwn. 

“Dylai gwefan GIG 111 Cymru fod y lle cyntaf i chi droi ati pan ydych chi’n sâl neu wedi’ch anafu ac yn ansicr beth i’w wneud. 

“Os medrwn ni helpu cleifion gyda salwch neu anaf llai difrifol ar-lein, yna rydym ni’n atal amhriodol i’r gwasanaeth 999.” 

Mae mwy na 30 o wirwyr symptomau ar y wefan, yn amrywio o boen cefn i anawsterau anadlu, dolur rhydd a phoen deintyddol i gwympiadau a gwynt. 

Mae defnyddwyr yn ateb cyfres o gwestiynau sy’n cynorthwyo i benderfynu beth i’w wneud nesaf, p’un ai yw hynny’n gofalu amdanoch eich hun i drin y symptomau adref, ymweld â fferyllydd, cysylltu gyda meddyg teulu, ffonio 111 i gael asesiad dros y ffôn neu, mewn achosion difrifol, ffonio 999.   

Mae gan y wefan, a oedd yn cael ei hadnabod fel Galw Iechyd Cymru’n flaenorol, gyfleuster  Chwiliad Gwasanaethau Lleol hefyd sy’n caniatáu i ddefnyddwyr chwilio am eu deintydd, uned mân anafiadau, fferyllfa, meddygfa, clinig iechyd rhywiol lleol a gwasanaethau lleol eraill. 

Mae’r nodweddion eraill yn cynnwys Canllaw Beichiogrwydd a Babis ar gyfer mamau beichiog a mamau newydd, yn ogystal ag adran ar Iechyd Rhywiol.


Ychwanegodd Claire: “Rydym ni’n edrych am ffyrdd i wella’r wefan GIG 111 Cymru trwy’r amser i’w gwneud yn gyfredol, hygyrch ac mor hawdd i’w defnyddio ag y bo modd. 

“Os ydych chi wedi defnyddio’r wefan o’r blaen a bod gennych chi adborth am hynny, a fyddech chi gystal â chymryd rhan yn ein Arolwg Profiadau i rannu eich sylwadau a helpu i siapio gwasanaethau’n y dyfodol, os gwelwch yn dda.”

Dilynwch @NHS111Wales ar Trydar a chwilio am ‘NHS 111 Wales’ ar Facebook am newyddion a diweddariadau ynghylch y gwasanaeth. 


Nodiadau’r Golygydd
Cafwyd yr ail nifer uchaf o ymweliadau i’r wefan yn 2019; cyfanswm o 4,368,015.

Cysylltwch gyda’r Pennaeth Cyfathrebu, Lois Hough, ar 01745 778671 neu Lois.Hough@wales.nhs.uk os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth, os gwelwch yn dda.