Prosiect storio cyffuriau rheoledig wedi’i enwebu am wobr y diwydiant

19th November 2020

MAE TÎM o Wasanaeth Ambiwlans Cymru wedi’i enwebu am wobr o fri y diwydiant gofal iechyd. 

Mae’r tîm o 10 ar y rhestr fer yn y categori ‘Datblygu Effeithlonrwydd trwy Dechnoleg’ Gwobrau’r Health Service Journal (HSJ) 2020 am eu gwaith yn lledaenu system newydd storio cyffuriau rheoledig. 

Dywedodd y Rheolwr Gweinyddu Busnes, Helen Lumber, wedi’i lleoli yn Abertawe a fu’n arwain y prosiect hwn:   

 “Mae’r system Abloy Protec2 Cliq yn system ddiogel, ddibynadwy ac archwiliadwy ar gyfer ein parafeddygon ac uwch staff i gael a rheoli cyffuriau rheoledig yn ein cerbydau. 

“Nod y prosiect oedd gwella’r ymateb a gofal i gleifion trwy ddileu’r weithdrefn hen ffasiwn o fod ag allwedd meistr ar gyfer storfeydd diogel cyffuriau rheoledig ymhob gorsaf. 

“Gydag Abloy mae gan bob unigolyn cymwysedig allwedd electronig personol a phan maen nhw’n dechrau ar eu shifft maen nhw’n medru ei sganio yn yr orsaf i gofrestru, sy’n gwneud yr allwedd yn weithredol am 15 awr, ac mae hyn yn golygu eu bod yn medru cael y cyffuriau rheoledig ar unrhyw gerbyd. 

“Rydym ni wedi gosod y system hon mewn 86 gorsaf, 413 o gerbydau a galluogi dros 1,250 i ddefnyddio’r system. 

“Gwnaethom lwyddo i wneud hyn i gyd yn ystod y pandemig Covid-19, sy’n anhygoel mewn gwirionedd. 

“Rydym ni wrth ein boddau’n cael ein henwebu ar gyfer y wobr HSJ.”

Dechreuodd y prosiect oddeutu dwy flynedd yn ôl trwy weledigaeth Chris Moore, Pennaeth Rheoli Meddyginiaethau Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. 

Dywedodd Chris: “Roedd y system a oedd yn bodoli wedi gweithredu’n ddigonol am dros 10 mlynedd, ond roedd yn dibynnu ar barafeddygon yn gorfod llofnodi am allwedd allan ac i mewn ar bob shifft, ac roedd yr amser a dreuliwyd yn tracio allweddi coll neu heb eu cofnodi wedi dod yn broblem arwyddocaol. 

“Mae’r system Abloy yn cynnig lefel diogeledd llawer uwch. 

“Mae’n caniatáu i ni wybod sut, pryd a lle mae cist ddiogel benodol wedi’i hagor. 

“Roedd good dyfeisiau rhaglennu ymhob gorsaf ambiwlans yr Ymddiriedolaeth, rhoi cistiau cyffuriau diogel mewn 400+ cerbyd a rhoi 1250+ o allweddi i barafeddygon yn brosiect cymharol fawr, ond fe wnaeth ymdrechion cyfuno y Tîm Prosiect Abloy sicrhau cyflawni’r prosiect ar amser ac o fewn y gyllideb. 

“Mae’r adborth gan staff wedi bod yn arbennig o gadarnhaol, gyda mwy na 80% o  barafeddygon yn dweud fod yn well ganddyn nhw’r system newydd.   

“Roedd y Prosiect Abloy yn gyfle gwych i weithio gyda chydweithwyr o’r adrannau Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu, Fflyd Cerbydau, Ystadau, Gweithrediadau, Canolfannau Cyswllt Clinigol, cydweithwyr clinigol a chontractwyr allanol. 

“Roedd yn bleser pur gweithio gyda thîm mor gadarnhaol a chefnogol.

“Rydw i’n falch iawn o’r hyn rydym ni wedi’i gyflawni, ac mae cyhoeddi fod y prosiect yn y rownd derfynol ar gyfer Gwobr HSJ yn adlewyrchiad gwych o ymdrech y tîm.”

Mae’r Gwobrau HSJ yn cydnabod byrddau iechyd, timau ac unigolion ledled y wlad sydd wedi cyflwyno camau breision i wella effeithlonrwydd, arferion gorau a chanlyniadau cleifion.   

Cynhaliwyd y gwobrau am y 40 mlynedd ddiwethaf ac maen nhw’n cael eu hystyried y prif gydnabyddiaeth rhagoriaeth gofal iechyd yn y Deyrnas Unedig. 

Bydd enwau’r enillwyr yn cael eu cyhoeddi mewn seremoni rithiol ym mis Mawrth 2021.