Cody caredig yn codi arian

16th November 2020

MAE plentyn ifanc o Ynys Môn wedi dawnsio ei ffordd i gyfanswm codi arian gwych ar gyfer Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. 

Mae Cody Duffy, 4 oed o Gaergybi, wedi mwynhau cerddoriaeth erioed ac yn ystod y cyfnod clo Coronafeirws cyntaf llwyddodd i gasglu £960 ar gyfer ei orsaf ambiwlans leol trwy ffilmio dilyniannau dawns a’u rhoi ar dudalen Facebook arbennig, Dance With Cody.

Esboniodd mam Cody, Vicky Duffy: “Roeddem ni’n cymryd rhan yn y Clapio i’r Gofalwyr pan ddywedodd Cody wrtha’ i ei fod ei fod eisiau helpu’r bobl sy’n sâl a’r gweithwyr allweddol. 

“Roedd rhaid i mi esbonio nad oeddem ni’n medru mynd allan i helpu’n ymarferol, ond y byddem ni’n medru codi arian i’w roi i elusen. 

“Dyna pryd y cawsom ni’r syniad am y dawnsio a gwisgo mewn dillad arbennig i godi arian ar gyfer yr orsaf ambiwlans lle mae ei Yncl Daz yn gweithio.” 

Mae Yncl Daz yn fwy cyfarwyddwr fel Arweinydd Tîm Clinigol Gorsaf Ambiwlans Caergybi, Darran McGinn, sy’n edmygu ei nai yn fawr. 

“Mae Cody’n seren,” meddai Darran.

“Rydym ni’n hynod o falch ohono am helpu fel hyn, ac mae’r offer ychwanegol rydym ni wedi’i brynu’n ddefnyddiol iawn.

“Rydym ni wedi medru prynu 15 bag cit arbennig ar gyfer storio ein hoffer amddiffyn personol hollbwysig, 15 o declynnau cludadwy mesur ocsigen yn y gwaed a 15 oriawr boced sy’n cynorthwyo gyda’n polisi noeth yn is na’r penelin.

“Mae’r staff yma i gyd yn ddiolchgar iawn ac yn edrych ymlaen i weld Cody eto pan fydd yn medru galw heibio.”

Ychwanegodd Vicky: “Mae wedi bod wrth ei fodd efo cerddoriaeth erioed, a’i ffefryn ar hyn o bryd ydi Everyday I’m Shuffling gan LMFAO.

“Mae’n caru caneuon o’r ffilm Grease ac unrhyw beth gan Michael Jackson hefyd.

“Hoffem ddiolch i bawb wnaeth gyfrannu i’w dudalen JustGiving.”

Mae miloedd wedi gwylio fideos Cody ar y we ac mae’r cyfryngau wedi sylwi ar ei ymdrechion. Bu Cody’n rhan o raglen Heart Radio gyda’i fam yn sgwrsio am ei fenter. 

Rhywun arall a nododd ymdrech godi arian ardderchog Cody oedd Jason Killens, Prif Weithredwr Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, a drefnodd dystysgrif diolch arbennig. 

Dywedodd Jason: “Rydym ni’n diolch i Cody am ddewis cefnogi staff Gorsaf Ambiwlans Caergybi, ac am ffordd wych i godi ysbryd pobl yn ystod y cyfnod clo. 

“Rwy’n gwybod fod y staff yn gwerthfawrogi’r offer ychwanegol a diolchwn iddo unwaith eto am feddwl am ein hymatebwyr rheng flaen.” 

Cyflwynwyd tystysgrif Cody iddo y tu allan i Orsaf Ambiwlans Caergybi gan Stephen Sheldon, Rheolwr Ardal Gwynedd ac Ynys Môn, a’i Yncl Daz.

Yn ychwanegol at y gydnabyddiaeth yma, enwebwyd Cody am wobr arall gan nifer o bobl yn ei gymuned. 

Cynhelir Gwobrau Arwyr Caergybi gan grwp cymunedol Digwyddiadau Cybi, ac mae’n cydnabod cyfraniad pobl sydd wedi helpu’n lleol yn ystod y pandemig. 

Dywedodd James Morgan, Cadeirydd Digwyddiadau Cybi: “Enwebwyd Cody am Wobr Arwr Caergybi diolch i’w agwedd positif yn ystod y cyfnod anodd hwn a byddwn yn cydnabod cyfraniad pawb a enwebwyd gyda thystysgrif arbennig a bathodyn i nodi eu hysbryd cymunedol. 

“Da iawn ti, Cody.”