Wythnos Diogelwch ar y Ffyrdd 2020

16th November 2020

MAE Gwasanaeth Ambiwlans Cymru’n cefnogi wythnos genedlaethol Diogelwch ar y Ffyrdd (16 – 22 Tachwedd 2020) ac yn annog pobl i lawrlwytho ap sy’n torri tir newydd. 

Mae’r ap What3Words, a lansiwyd yn 2013, yn medru cynorthwyo gwasanaethau brys ac adfer i’ch lleoli chi i radiws tri metr sgwâr petai damwain neu broblem gyda cherbyd ar y ffyrdd – neu mewn unrhyw sefyllfa, mewn gwirionedd.   

Mae dyfeiswyr yr ap wedi mapio’r blaned gyfan a chreu sgwariau tri metr ar gyfer y cwbl, ac mae gan bob sgwâr ddilyniant tri gair unigryw. 

Ar ôl ei lawrlwytho a’i weithredu, bydd yr ap yn canfod eich union leoliad ac yn rhoi tri gair i chi, ‘Wild – Coffee – Bike’ er engrhaifft, a hyd yn oed os ydych chi ar goll, bydd dweud y geiriau wrth y gwasanaethau brys neu adfer yn caniatáu iddynt eich lleoli chi ac anfon cymorth i’r man cywir.   

Dywedodd Kate Blackmore, Rheolwr Ardal Canolfan Cyswllt Clinigol Gwasanaeth Ambiwlans Cymru: “Yn ystod Wythnos Diogelwch ar y Ffyrdd hoffem annog pobl i lawrlwytho’r ap ‘What3Words’ ar eu ffonau symudol a sicrhau ei fod ganddynt ar eu teithiau. 

“Petai’r gwaethaf yn digwydd ar y ffyrdd, yn enwedig yn nhirwedd gwledig Cymru, gall yr ap ein helpu ni a gwasanaethau brys eraill i adnabod eich lleoliad gynted ag y bo modd trwy gyfrwng ymadrodd syml. 

“Mae’r ap yn gweithio yn unrhyw le yn y byd ac mewn ieithoedd lluosog, yn cynnwys y Gymraeg. 

“Mae’n bosibl dod o hyd i’ch lleoliad cyfredol heb gysylltiad rhyngrwyd, sy’n cael gwared ar y panig o geisio disgrifio eich lleoliad mewn sefyllfa argyfwng.” 

Sefydlwyd Wythnos Diogelwch ar y Ffyrdd yn 1997 gan yr elusen diogelwch ar y ffyrdd Brake Brake i hyrwyddo’r camau y gall pawb eu dilyn i atal damweiniau ac anafiadau diangen ar ffyrdd y Deyrnas Unedig.  

Y thema eleni yw ‘Dim angen goryrru,’ a rhywun sy’n gwybod am beryglon gyrru’n rhy gyflym yw’r parafeddyg a’r Arweinydd Tîm Clinigol, Dermot O’Leary.

Ar y cyd gyda’i gydweithwyr yn yr heddlu a’r gwasanaeth tân mae Dermot yn cynnal yr ymgyrch lwyddiannus Ffrindiau Peryg Bywyd yng ngogledd Cymru ac yn ymweld ag ysgolion a cholegau’n rheolaidd i addysgu pobl ifanc am beryglon gyrru’n rhy gyflym trwy gyfrwng gweithdai a darlithoedd. 

Dywedodd: “Rydym ni’n cefnogi neges Wythnos Diogelwch ar y Ffyrdd 2020 gan mai goryrru sydd ar y brig yn y Pump Angheuol: goryrru, gyrru anghymdeithasol, dim gwisgo gwregys diogelwch, gyrru dan ddylanwad cyffuriau neu alcohol a defnyddio ffôn symudol tra’n gyrru. 

“Wrth iddi nosi’n gynharach ac wrth i’r tywydd droi’n aeafol mae’r amodau gyrru’n gwaethygu a’r risg damweiniau’n cynyddu. 

“Rydym ni yma bob amser, ond dydym ni ddim eisiau eich gweld chi mewn damwain ffordd ddiangen, felly cadwch at y terfyn cyflymder, cadwch eich pellter a gwiriwch fod eich cerbyd yn barod ar gyfer y gaeaf.”

Edrychwch ar wefan Wythnos Diogelwch ar y Ffyrdd am ragor o wybodaeth, a lawrlwytho What3Words o’ch App Store.