Technegydd ambiwlans angen eich cymorth chi i ledaenu hwyl yr Wyl ymhlith y digartref

14th October 2020

MAE technegydd ambiwlans o Gasnewydd yn gobeithio lledaenu hwyl yr wyl ymhlith y gymuned ddigartref – ac yn galw ar bobl a busnesau lleol i’w helpu. 

Mae Rhys Tucker, Technegydd Meddygol Brys gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, yn trefnu bocsys ’sgidiau wedi’u llenwi gydag anrhegion i bobl ar y stryd yn y ddinas i lonni eu Nadolig. 

Bydd y parseli’n cynnwys hanfodion glendid personol yn ogystal â melysion a cherdyn wedi’i ysgrifennu â llaw. 

Bydd y gwr 35 oed, sy’n gweithio yng ngorsaf Cwmbran, yn lapio’r bocsys ac yn eu dosbarthu dros gyfnod y Nadolig. 

Dywedodd Rhys: “Mae’r Nadolig yn cael ei ystyried yn gyfnod o lawenydd a dathlu, ond gall fod yn un o’r cyfnodau anoddaf a mwyaf unig yn y flwyddyn i bobl ddigartref. 

“Mae rhai o’r bobl yn y gymuned ddigartref nad ydyn nhw’n berchen ar unrhyw beth, felly rydw i eisiau rhoi rhywbeth iddyn nhw i lonni eu Nadolig a dangos nad ydyn nhw ar eu pennau eu hunain.

“Mae’n beth bach i ni, ond fe allai olygu llawer iddyn nhw. 

“Os ydw i’n gwneud Nadolig un unigolyn yn well, yna bydd yr ymgyrch wedi llwyddo yn fy marn i.” 

Mae Rhys wedi bod yn cefnogi cymuned ddigartref Casnewydd yn ystod ei amser ei hun am ddwy flynedd, yn dilyn cael ei ysgogi i helpu ar ôl derbyn galwad brys tra ar ddyletswydd i drin dyn yr oedd ei babell wedi’i rhoi ar dân a’i eiddo wedi’i ddinistrio. 

Trefnodd gasgliad i brynu pabell a blancedi newydd i’r dyn, gweithred feddylgar wnaeth ei gynorthwyo i gipio teitl Ymatebwr Cyntaf Cymunedol y Flwyddyn yng Ngwobrau Iechyd a Gofal South Wales Argus, gwobr a oedd hefyd yn cydnabod ei weithredu cyflym i gynorthwyo pobl mewn trallod ar Bont y Dref yng Nghasnewydd. 

Dywedodd Rhys, a aned yn Rhisga ond sydd bellach yn byw yng Nghasnewydd: “Mae gen i gydnawsedd gyda’r digartref gan fy mod i wedi wynebu cyfnodau anodd yn y gorffennol. 

“Yn ffodus, doeddwn i erioed ar y strydoedd ond dim ond un penderfyniad gwael sydd rhyngoch chi â cholli eich swydd, eich perthynas a’ch cartref bob amser, a bod yn union yr un sefyllfa. 

“Fy arwyddair i yw peidio â chicio rhywun pan fo pethau ar i lawr, oherwydd dydych chi byth yn gwybod pryd y byddwch chi yn yr un sefyllfa ac angen cymorth rhywun arall.”

Dywedodd Darren Panniers, Rheolwr Gweithrediadau Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan: “Mae Rhys yn mynd y tu hwnt i’r disgwyl i gynorthwyo’r digartref yng Nghasnewydd, sydd wedi ennill parch y gymuned honno tuag ato ac wedi ei gynorthwyo i greu perthynas, sydd wedi bod yn werthfawr ar ddyletswydd yn ei swydd. 


“Rydym ni’n falch iawn o’i ymdrechion dros y blynyddoedd diwethaf, yn enwedig y prosiect bocsys ’sgidiau, a fydd yn rhoi gwen ar wynebau pobl y Nadolig hwn.”  

Os medrwch chi gynorthwyo trwy roi bocsys ’sgidiau gwag ac eitemau i’w llenwi, anfonwch neges e-bost at Rhys, os gwelwch yn dda - Rhys.Tucker@wales.nhs.uk

Nodiadau’r Golygydd
Cysylltwch gyda’r Pennaeth Cyfathrebu, Lois Hough, ar 01745 778671 neu Lois.Hough@wales.nhs.uk os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth, os gwelwch yn dda.