Cydnabod cydweithwyr Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn Rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines

9th October 2020

MAE dau gydweithiwr yng Ngwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi cael eu cydnabod yn Rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines. 

Cyhoeddwyd heno y dyfarnwyd Medal Gwasanaeth Ambiwlans y Frenhines i’r Technegydd Meddygol Brys Ian Price, tra bo’r Ymatebwr Cyntaf Cymunedol Jack Gibbins wedi derbyn Medal yr Ymerodraeth Brydeinig (BEM). 

Rhoir Medal Gwasanaeth Ambiwlans y Frenhines i gydnabod gwasanaeth clodwiw gan weithwyr ambiwlans yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol a gwobrwyo ymrwymiad eithriadol i’w dyletswyddau. 

Dyfarnwyd BEM i Jack y gwirfoddolwr am ei wasanaethau i’r gymuned yn ystod y pandemig Covid-19.

Dywedodd Jason Killens, Prif Weithredwr Gwasanaeth Ambiwlans Cymru: “Rydym ni’n eithriadol o falch fod Ian a Jack wedi cael eu cydnabod mewn modd mor arbennig.   

“Maen nhw’n enghreifftiau rhagorol o gydweithwyr sy’n mynd y tu hwnt i’r disgwyliadau i wneud eu gorau a helpu eraill, ac rydw i’n hynod o falch o ddweud eu bod yn gweithio i ac ar ran Gwasanaeth Ambiwlans Cymru.” 

Mae Ian wedi cael gyrfa 27 mlynedd gyda’r gwasanaeth ambiwlans, ar ôl ymuno gyda’r sefydliad yn 1992 fel rhan o’r gwasanaeth cludiant cleifion cyn cymhwyso fel Technegydd Meddygol Brys yn 1997.

Mae’r swyddog 59 oed – sy’n cael ei adnabod fel ‘Sarge’ gan ei gydweithwyr – yn cynrychioli’r Ymddiriedolaeth yng ngorymdaith flynyddol Diwrnod y Cofio yng Nghaerdydd ac yn gweithio gyda chlwb golff lleol i drefnu a gweini cinio Nadolig am ddim i’w gydweithwyr.   

Cafodd y cyn aelod o’r Gwarchodlu Cymreig, fu’n gwasanaethu yn Berlin, Gogledd Iwerddon ac Ynysoedd y Falkland, ei benodi’n Ymddiriedolwr Woody’s Lodge yn ddiweddar, canolfan gymdeithasol i aelodau’r gymuned Lluoedd Arfog sydd hefyd yn cynorthwyo trwy ddarparu cymorth ymarferol. 

Mae hefyd yn godwr arian brwd, ac wedi casglu miloedd o bunnoedd ar ran Canolfan Ganser Felindre ac elusen Ambiwlans Awyr Cymru dros y blynyddoedd. 

Dywedodd Jason: “Mae Ian yn un o hoelion wyth y sefydliad hwn ac mae’r cleifion a’r staff fel ei gilydd yn meddwl y byd ohono. 

“Lles cydweithwyr yw un o’r pethau pwysicaf i Ian, ac mae’n mynd y filltir ychwanegol yn rheolaidd i sicrhau gofalu am eu hiechyd a’u lles, gan wneud llawer o’r gwaith pwysig hwn yn ei amser ei hun. 

“Mae Ian yn gredyd i’r sefydliad, ac rydym ni wrth ein boddau y bydd Medal Gwasanaeth Ambiwlans y Frenhines yn cael ei gyflwyno iddo.” 

Yn y cyfamser mae Jack, o Lanelli, wedi bod yn gwirfoddoli fel Ymatebwr Cyntaf Cymunedol gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru 2011.

Yn 27 oed, mae’n Swyddog Gweithrediadau Cenedlaethol Ambiwlans Urdd Sant Ioan Cymru, a bu’n gweithio am gyfnod byr fel atebwr galwadau 999 yn Llangynnor, lle cyfarfu ag Emily, hefyd yn atebydd galwadau, a maen nhw’n briod bellach. 

Dywedodd Jason: “Fel gwasanaeth ambiwlans rydym ni’n dibynnu’n enfawr ar gyfraniad ein hymatebwyr cyntaf cymunedol, sy’n wirfoddolwyr yn gweithredu boed law neu’n hindda, a hynny fwy nag erioed yn ystod y pandemig. 

“Mae Jack yn cynorthwyo i achub bywydau yn ei gymuned leol ac yn gyswllt annatod rhwng Gwasanaeth Ambiwlans Cymru ac Ambiwlans Urdd Sant Ioan Cymru, ac wedi bod â rôl allweddol yn cefnogi recriwtio a hyfforddi gwirfoddolwyr Urdd Sant Ioan fel Ymatebwyr Cyntaf Cymunedol.   

“Hoffwn longyfarch Jack ar ei fedal BEM, a dweud diolch enfawr wrtho am ei ymrwymiad, yn enwedig trwy’r pandemig.” 

Mae Rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines 2020 yn dyfarnu 1,495 o anrhydeddau i bobl ar draws y Deyrnas Unedig am eu cyfraniadau rhagorol i gymdeithas.   

Gohiriwyd cyhoeddi’r rhestr, y cytunwyd arni cyn i’r pandemig fynd ar led yn y Deyrnas Unedig, ym mis Mehefin fel y gellid ychwanegu unigolion a gyflawnodd swyddogaethau allweddol yn ystod misoedd cyntaf yr argyfwng. 

Roedd Ian yn un o bedwar a dderbyniodd Medal Gwasanaeth Ambiwlans y Frenhines. 

Paul Henry, Dirprwy Gyfarwyddwr Cymorth Gweithrediadau Gwasanaeth Ambiwlans Dwyrain Lloegr, Richard Marlow, Parafeddyg a Rheolwr Arweiniol Gwasanaeth Meddygol Brys Hofrenyddion Gwasanaeth Ambiwlans De Orllewin Lloegr, ac Elizabeth Coulter, Rheolwr Ardal Gwasanaeth Ambiwlans Gogledd Iwerddon oedd y tri arall.   

Ymhlith y cydweithwyr gwasanaethau brys eraill yng Nghymru a gafodd eu cydnabod roedd Carl Foulkes, Prif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru, y dyfarnwyd Medal Gwasanaeth Heddlu’r Frenhines iddo. 

A dyfarnwyd BEM am wasanaethau i elusennau i Mathew Hill o Gasnewydd sy’n aelod o Ambiwlans Urdd Sant Ioan Cymru. 


Nodiadau’r Golygydd
Cysylltwch gyda’r Pennaeth Cyfathrebu, Lois Hough, ar 01745 778671 neu Lois.Hough@wales.nhs.uk os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth, os gwelwch yn dda.