Milwr wedi’i ysbrydoli gan yr ymdrech Covid-19 yn ymuno gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

25th September 2020

MAE milwr gafodd ei ysbrydoli gan ei waith gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn ystod pandemig Covid-19 wedi gadael y Fyddin i ddilyn gyrfa fel parafeddyg. 

Roedd y Marchfilwr Bernard McHugh, o Fataliwn 1af y Gatrawd Wyddelig Frenhinol, yn un o 100 o filwyr y Fyddin Brydeinig fu’n cefnogi ymdrechion Covid-19 yr Ymddiriedolaeth trwy yrru a diheintio cerbydau ambiwlans pan oedd y pandemig ar ei anterth. 

Gwnaeth y milwr 23 oed fwynhau’r dasg gymaint nes ei fod wedi sicrhau swydd fel cymhorthydd gofal brys ym Mangor, Gwynedd, a bydd yn dechrau ar ei swydd newydd ym mis Tachwedd. 

Dywedodd y Marchfilwr McHugh: “Rydw i wedi gwybod erioed fy mod i eisiau cael swydd gwasanaeth cyhoeddus, p’un ai gyda’r heddlu neu’r gwasanaethau tân neu ambiwlans.   

“Yn fy arddegau fe wnes i wirfoddoli gydag Amddiffyn Sifil Iwerddon, sy’n cefnogi gwasanaethau brys rheng flaen, a dyna lle dechreuodd yr ysfa i fod yn aelod o’r gwasanaeth ambiwlans. 

“Es i’r coleg i fod yn dechnegydd meddygol brys, ond daeth y cyfle i ymuno gyda’r Fyddin ac roedd yn gyfle rhy dda i’w wrthod.”

Ers dod yn aelod o’r Gatrawd Wyddelig Frehinol yn 2016 bu’n gwasanaethu yn Afghanistan fel rhan o’r ymgyrch Amddiffyn Lluoedd NATO, ac mae wedi bod i Norwy ar ymarfer graddfa fawr hefyd. 


Ei rôl yn cefnogi Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn ystod y pandemig Covid-19 oedd gyrru ambiwlansau yn ardal Caernarfon, gan ryddhau parafeddygon i drin cleifion.   

Dywedodd: “Wrth fynd i wrthdrawiad ar y ffordd un diwrnod y cafodd y fflam ei ailgynnau, a dyna pryd roeddwn i’n gwybod beth roeddwn i’n ddymuno ei wneud. 

“Dyna’r alwad trawma cyntaf i mi fynd iddo ac roeddwn i’n meddwl fy mod wedi ymdrin ag ef yn dda iawn.   

“Ni wnaeth fy llorio’n emosiynol, a dyna pryd y gwnes i ddechrau meddwl yn ddifrifol am ddilyn gyrfa yn y gwasanaeth. 

“Rwy’n mwynhau helpu pobl, a phan mae cleifion yn diolch i chi am yr hyn rydych chi wedi’i wneud, mae’n deimlad sy’n rhoi boddhad mawr.”   


Bydd y Marchfilwr McHugh, o Swydd Tipperary, Iwerddon, yn wreiddiol yn adleoli i Ogledd Cymru yn yr hydref gyda’i barnter, sydd hefyd wedi sicrhau swydd fel cymhorthydd gofal iechyd. 

Dywedodd: “Bu’n benderfyniad newid bywyd i adleoli, ond mae fy nheulu a’m ffrindiau wrth fy modd – mae fy nheulu’n enwedig wedi fy annog i ddilyn gyrfa ym maes parafeddygaeth bob amser. 

“Pan es i nôl i orsaf Caernarfon i ddweud wrth y criwiau roeddwn i wedi bod yn gweithio gyda nhw fy mod i wedi cael y swydd, roedden nhw’n llawn cyffro. Maen nhw’n rhai o’r bobl garedicaf rydw i wedi’u cyfarfod erioed. 

“Byddaf yn ymuno fel cymhorthydd gofal brys, ac rydw i’n hapus iawn ynghylch hynny, ond y nod yn y pen draw ydi bod yn barafeddyg. 

“Rwy’n gwybod y gwnaiff hynny gymryd amser, ond rydw i’n fodlon gweithio’n galed.” 

Dywedodd Lee Brooks, Cyfarwyddwr Gweithrediadau yng Ngwasanaeth Ambiwlans Cymru: “Rydym ni wrth ein boddau fod y Marchfilwr McHugh wedi penderfynu dilyn gyrfa yn y gwasanaeth ambiwlans, er gwaethaf yr herian rydym ni wedi’i gael gan ein cydweithwyr milwrol am fachu un o’u rhai nhw. 


“Mae’r Marchfilwr McHugh yn meddu ar gyfoeth o brofiad a fydd yn talu ar ei ganfed iddo fel cymhorthydd gofal brys yn gwasanaethu cymunedau yng ngogledd Cymru, ac rydym yn edrych ymlaen ato’n ymuno gyda’r teulu.”

Ychwanegodd yr Uwchgapten Nigel Campbell, 1 Royal Irish: “Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi ennill unigolyn ymroddedig a chydnerth a fydd yn ddiamau’n datblygu i fod yn aelod pwysig o’u tîm. 

“Dymunwn y gorau i’r Marchfilwr McHugh yn ei yrfa newydd, a diolchwn iddo am ei wasanaeth.” 

Yn gynharach y mis hwn cyflwynodd yr Ymddiriedolaeth blac coffa i luoedd y Gatrawd Wyddelig Frenhinol yn Clive Barracks, Tern Hill, Swydd Amwythig, i ddiolch am eu cefnogaeth. 

Dywedodd y Rheolwr Gweithrediadau Ambiwlans, Heather Ransom, a wnaeth y cyflwyniad: “Mae gennym ni berthynas hirhoedlog gyda’r sector milwrol ac roeddem ni’n ffodus iawn i gael eu cefnogaeth trwy gydol y pandemig. 

“Gwnaeth eu cael nhw gyda ni ein rhoi ni yn y sefyllfa orau posibl yn ystod yr hyn sydd wedi bod y cyfnod mwyaf heriol yn ein hanes. 

“Cafodd eu presenoldeb dderbyniad da gan gydweithwyr a chleifion fel ei gilydd, ac roeddem ni wrth ein boddau’n mynd i’r baracs a chyflwyno plac i nodi ein gwerthfawrogiad.” 


Ychwanegodd yr Uwchgapten Campbell: “Roedd gweithio gyda dynion a merched Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn ystod ‘Operation Rescript’ yn anrhydedd.

“Croesawyd ein timau o’r dechrau, ac roedd yn wych gweld sut roedd ein set sgiliau ni’n trosi mor dda i sefyllfa anodd a heriol.   

“Mae ein milwyr ni wedi dysgu gwersi gwerthfawr yn ystod eu cyfnod yng Nghymru a fydd o fudd mawr iddyn nhw yn y dyfodol. 

“Roedd yn bleser croesawu rhai o dîm y gwasanaeth ambiwlans i Tern Hill i ddangos ein gwerthfawrogiad am yr holl waith caled maen nhw wedi’i wneud ac yn parhau i’w wneud.”

Un arall o blith milwyr y Gatrawd Wyddelig Frenhinol wnaeth gefnogi ymdrechion Covid-19 yr Ymddiriedolaeth oedd yr Is-Gorpral Colin Scott, fu’n gweithio ochr yn ochr â Chymorthyddion Fflyd yn Sir y Fflint a Wrecsam i ddiheintio ambiwlansau. 

Wrth ddisgrifio’r profiad hwn dywedodd y gwr 32 oed: “Dyma’r ail dro i mi gael y dasg o gefnogi’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol, ar ôl bod yn gyrru staff rheng flaen i’w gwaith pan gawsom ni eira trwm yn Swydd Amwythig ychydig o flynyddoedd yn ôl. 

“Fe wnes i fwynhau fy amser gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn fawr iawn; roedd pawb yn groesawgar ac wedi dangos proffesiynoldeb i’r eithaf. 

“Roedd yn dasg hollol wahanol i’r hyn rydw i wedi arfer gydag ef, ond roeddwn i’n fwy na bodlon bod yn rhan o ymdrech Covid-19 y wlad.” 


Darllenwch stori’r Is-Gorpral Scott yn llawn yma.

Cafodd mwy na 20,000 o aelodau’r sector milwrol y dasg o gefnogi gwasanaethau cyhoeddus ar draws y Deyrnas Unedig yn ystod y pandemig fel rhan o ‘Operation Rescript’.

Cefnogwyd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru gan filwyr Bataliwn 1af Y Reifflau a 3ydd Bataliwn y Cymru Brenhinol hefyd pan oedd y pandemig ar ei anterth. 

Mae cefnogaeth y sector milwrol i’r gwasanaeth ambiwlans dan yr hyn sy’n cael ei adnabod fel Cymorth Milwrol i’r Awdurdodau Sifil wedi dirwyn i ben yn awr. 


Cliciwch yma i chwilio am swyddi gwag gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. 

Nodiadau’r Golygydd
LLUN: Mae’r Marchfilwr Bernard McHugh yn gadael y Fyddin i ddilyn gyrfa gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. 

Rheolwr Gweithrediadau Ambiwlans, Heather Ransom, yn cyflwyno plac coffa i Fataliwn 1af y Gatrawd Wyddelig Frenhinol ym Maracs Clive yn Swydd Amwythig. Credyd: Stuart Hay Photography.

Cysylltwch gyda’r Pennaeth Cyfathrebu, Lois Hough, ar 01745 778671 neu  Lois.Hough@wales.nhs.uk os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth, os gwelwch yn dda.