Wythnos y Glas: Cofiwch ymddwyn yn synhwyrol, medd gwasanaeth ambiwlans

18th September 2020

MAE Gwasanaeth Ambiwlans Cymru’n annog myfyrwyr Prifysgol i ymddwyn yn synhwyrol yn ystod Wythnos y Glas sydd ar fin digwydd. 

Wythnos y Glas yw digwyddiad wythnos o hyd i fyfyrwyr blwyddyn gyntaf gael cyfle i wneud ffrindiau a mwynhau eu hunain cyn i’r darlithoedd ddechrau. 

Mae wedi dod yn draddodiad i fyfyrwyr newydd, ond gall partïon ac yfed alcohol arwain at anafiadau a salwch, sydd yn ei dro yn arwain at ffonio 999. 

Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru’n gofyn i fyfyrwyr fod yn synhwyrol yn eu hymddygiad. 
Dywedodd y Cyfarwyddwr Gweithrediadau, Lee Brooks: “Mae dechrau’n y Brifysgol yn achos dathlu wrth i fyfyrwyr agor pennod newydd yn eu bywydau, a does dim byd yn bod  gyda hynny. 

“Mae Wythnos y Glas yn gyfle gwych i gyfarfod pobl newydd a chymdeithasu, ond rydym ni’n parhau mewn pandemig byd-eang, felly rydym ni’n gofyn i bobl ddathlu mewn modd cyfrifol. 

“Yn gyntaf ac yn bennaf, dilynwch gyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru ynghylch goruchuddion wyneb, cadw pellter cymdeithasol ac ymgasglu dan do i leihau eich risg o gael coronafeirws. 

“Rydym ni hefyd yn gofyn i bobl yfed yn gymedrol, oherwydd mae pob munud mae ein cydweithwyr yn eu dreulio gyda rhywun sy’n dioddef effeithiau gormod o alcohol yn un y gallem ni fod yn ei dreulio’n cynorthwyo unigolyn y mae ei fywyd mewn perygl. 

“Edrychwch ar ôl eich ffrindiau, trefnwch eich cludiant adref a gwnewch yn siwr fod digon o feddyginiaethau’n y cartref i helpu gydag effeithiau goryfed neu fân anafiadau y gellir eu trin gartref.” 

Mae mwy na hanner dwsin o drefi prifysgol ledled Cymru, yn cynnwys Wrecsam, Bangor, Aberystwyth, Abertawe a Chaerdydd.

Er mwyn cynorthwyo myfyrwyr i addasu i fywyd prifysgol mae Iechyd Cyhoeddus Cymru’n cynnig cwrs fideo hunangymorth am ddim i bawb dros 16 oed yng Nghymru wedi’i ddylunio i wella eu hiechyd meddwl. 

Mae’r cwrs ‘Bywyd ACTif’ pedair rhan wedi’i ddylunio gan seicolegydd clinigol i rannu ffyrdd ymarferol ac effeithiol o ymdrin â meddyliau a theimladau a allai fod yn achosi straen. 


Ewch i https://phw.nhs.wales/activateyourlife i’w weld.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru hefyd yn annog pobl ifanc dan 25 oed i wirio fod eu brechiadau llid yr ymennydd ac MMR – y frech goch, clwy’r pennau a rwbela – yn gyfredol.

Nodiadau’r Golygydd
Cysylltwch gyda’r Pennaeth Cyfathrebu, Lois Hough, ar 01745 778671 neu Lois.Hough@wales.nhs.uk os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth, os gwelwch yn dda.