Gwasanaeth Ambiwlans Cymru i gynnal ei Gyfarfod Blynyddol

16th September 2020

BYDD Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn cynnal Cyfarfod Blynyddol rhithiol fis nesaf, a gwahoddir y cyhoedd a rhanddeiliaid i fod yn bresennol.

Cewch glywed rhagor am gyflawniadau’r Ymddiriedolaeth yn 2019/20, ynghyd â sut y gwnaeth ymdrin â phandemig Covid-19 a goblygiadau hyn o ran y cynlluniau i’r dyfodol. 

Bydd y cyfarfod a gynhelir unwaith y flwyddyn yn cael ei gynnal ar Zoom eleni a’i ffrydio’n fyw ar Facebook ddydd Iau, 1 Hydref o 9.30am.

Dywedodd y Cadeirydd, Martin Woodford: “Tra bo 2020 yn sicr wedi cyflwyno digonedd o heriau i ni, un o fanteision annisgwyl y sefyllfa gyfredol fu mabwysiadu technoleg fideo a thechnoleg digidol i ymgysylltu gyda’n rhanddeiliaid. 

“Rydym ni eisoes wedi torri cwys newydd gyda’n cyfarfodydd Bwrdd digidol, sy’n denu mwy na 100 o gyfranogwyr yn rheolaidd. 

“Nawr rydym ni’n mynd i ymestyn y dull hwn ar gyfer ein Cyfarfod Blynyddol. Gobeithiwn y bydd hyn yn ei gwneud yn haws i bobl ymuno gyda ni a chanfod rhagor am ein profiadau yn 2019/20 a’n cynlluniau ar gyfer 2020 a thu hwnt.”

Ychwanegodd y Prif Weithredwr, Jason Killens: “Cewch glywed rhagor am yr hyn a ddigwyddodd yn 2019/20, yn cynnwys ein hymateb i’r pandemig, a beth mae hyn yn ei olygu i ni yn 2020, yn cynnwys sut mae hyn wedi effeithio ar gynlluniau a gwasanaethau, y pethau newydd rydym ni’n eu gwneud i gyfrannu at yr ymateb i’r pandemig a sut rydym ni’n sicrhau fod ein gwasanaethau’n parhau’n ddiogel ac yn effeithiol i’n pobl a’n cleifion ni. 

“Tra bo’r pandemig Covid-19 wedi bod yn heriol i bob un ohonom ni, gobeithiwn y bydd y Cyfarfod Blynyddol yn gyfle cadarnhaol i adlewyrchu ar y flwyddyn ddiwethaf a rhannu ein cynlluniau ar gyfer y dyfodol. 

“Gobeithiwn y byddwch chi’n medru ymuno gyda ni.”

Cynhelir y Cyfarfod Blynyddol ddydd Iau, 1 Hydref, 9.30am-11.30am.


Cliciwch yma i gofrestru ar gyfer y digwyddiad ar Zoom, fydd hefyd yn cael ei ffrydio’n fyw ar dudalen Facebook yr Ymddiriedolaeth.

Cyflwynwch gwestiwn trwy anfon neges e-bost i AMB_AskUs@wales.nhs.uk erbyn dydd Mawrth, 29 Medi, fan bellaf os gwelwch yn dda. 

Caiff cyfranogwyr gyflwyno cwestiynau ym man sgwrsio/sylwadau Zoom neu Facebook ar y diwrnod hefyd. 

Yn dilyn y Cyfarfod Blynyddol bydd yr Ymddiriedolaeth yn cynnal cyfarfod y Bwrdd, a gynhelir bob deufis, ac mae gwahoddiad i’r cyhoedd fod yn bresennol yn hwnnw hefyd. 

Cliciwch yma i gofrestru ar gyfer cyfarfod y Bwrdd ar Zoom, a fydd yn dechrau am 11.45am.

Cyhoeddir agenda ar wefan yr Ymddiriedolaeth cyn y cyfarfod. 

Nodiadau’r Golygydd
Cysylltwch gyda’r Pennaeth Cyfathrebu, Lois Hough, ar 01745 778671 neu Lois.Hough@wales.nhs.uk os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth, os gwelwch yn dda.