Steve y sgoriwr yn torri record pel-droed

15th September 2020

MAE cefnogwr pel-droed brwd yng Ngwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi torri record y byd Guinness am y mwyaf o giciau o’r smotyn mewn cyfnod 24 awr. 

Gwnaeth Stephen Ford, 32, sy’n Dechnegydd Meddygol Brys yn y Rhyl ac yn un o selogion tîm pel-droed Lerpwl, wynebu’r her am hanner dydd ddydd Sadwrn yn stadiwm Parc Maesdu, Llandudno, gyda’r nod o guro’r record blaenorol o 1,111 ergyd at y gôl-geidwad. 

Deiliad y record oedd dyn o’r India, Vickrant Mahajan, a gyflawnodd y gamp yn rhanbarth Jammu a Kashmir, India, ar 8 Ebrill 2016.

Llwyddodd Stephen i oresgyn y nifer hynny o ergydion ar ôl wyth awr, a daliodd ati trwy gydol y nos ac ymlaen i’r diwrnod nesaf, gan gicio 2,075 ergyd. 

Brynhawn dydd Sul dywedodd Stephen blinedig, ond ar ben ei ddigon: “Rydw i wrth fy modd ein bod ni wedi llwyddo i dorri record y byd ac roedd yn ymdrech wych gan y tîm. 

“Fyddem ni ddim wedi medru gwneud hyn heb gefnogaeth Clwb Pel-droed Llandudno, fy nghydweithwyr, ein plant fu’n casglu’r peli a’r swyddogion fu’n sicrhau fod popeth yn gyfreithiol ar gyfer ymgais gwirioneddol i dorri’r record. 

“Rydw i’n edrych ymlaen at gwsg maith rwan.” 

Cafodd y digwyddiad ei ffrydio’n fyw ar dudalen Facebook Clwb Pel-droed Llandudno ac roedd swyddogion cydnabyddedig o Brif Gynghrair Cymru yno i sicrhau chwarae teg a chadw at reoliadau caeth. 

Deilliodd y digwyddiad o berthynas rhwng Gwasanaeth Ambiwlans Cymru â Chlwb Pel-droed Llandudno, sy’n caniatáu i’r gwasanaeth ambiwlans ddefnyddio eu cyfleusterau ar gyfer gemau cartref yng Nghynghrair Pel-droed y Gwasanaethau Brys. 

Dywedodd Sam Williams, Rheolwr Cyffredinol Clwb Pel-droed Llandudno: “Rydym ni’n falch o fod yn glwb cymunedol go iawn ac yn fwy na bodlon gwneud beth bynnag a fedrwn i gefnogi’n gwasanaethau brys. 

“Fe gawsom ni’r syniad o geisio torri’r record a dyna pryd y cynigiodd Stephen ymgymryd â’r her.”

Roedd negeseuon cefnogol yn llifo i mewn ar y cyfryngau cymdeithasol gan gydweithwyr trwy gydol yr her. 

Dywedodd Prif Weithredwr Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, Jason Killens: “Dim ond ychydig ar ôl. Dal ati i gyflawni’r gamp.”

Mae Stephen a’i gydweithiwr Steve Jones, Uwch Ymarferydd Parafeddygol gyda’r Ymddiriedolaeth, yn gyfrifol am dîm pel-droed Gwasanaeth Ambiwlans Cymru a sefydlwyd yn 2017 gyda chyfres o gemau cyfeillgar yn erbyn yr heddlu a chynghorau lleol i godi arian i elusennau. 

Stephen yw’r rheolwr a Steve yw’r ysgrifennydd. 

Ers hynny maen nhw wedi ffurfio sgwad cadarn, sicrhau nawdd a bellach yn cystadlu yng Nghynghrair Gwasanaethau Brys y Deyrnas Unedig. 

Mae wedi’i ohirio oherwydd y pandemig ar hyn o bryd, ond mae’n gobeithio ailddechrau’n y dyfodol agos. 

Dywedodd Steve: “Rydym ni’n ddiolchgar iawn i Glwb Pel-droed Llandudno a Blue Light Card a gytunodd yn garedig i’n noddi ni. 

“Roeddem ni’n awyddus i gadw popeth mor lleol ag y bo modd a gwnaethom lwyddo i sicrhau cynnig hael iawn gan gangen Wrecsam y gwneuthurwr citiau Macron wnaeth roi dillad pel-droed i ni.”

Mae tîm Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn cynnwys chwaraewyr o bob rhan o ogledd Cymru, o dde Gwynedd i Wrecsam. 

Mae swyddogion Recordiau’r Byd Guinness yn adolygu’r dystiolaeth ar hyn o bryd a byddant yn cydnabod y record yn swyddogol maes o law.

Dywedodd llefarydd ar ran Cofnodion y Byd Guinness: "Yma yng Guinness World Records rydym wrth ein bodd yn gweld bod sgiliau ac angerdd pobl wedi eu harwain i geisio torri teitl Cofnod y Byd Guinness!

"Edrychwn ymlaen at dderbyn ac adolygu'r dystiolaeth o'r ymgais i gadarnhau a yw'r cofnod hwn wedi'i dorri."