Cymeradwyaeth wrth i Gymhorthydd Gofal Ambiwlans wnaeth oresgyn Covid-19 adael yr ysbyty

31st July 2020

MAE Cymhorthydd Gofal Ambiwlans a dreuliodd 11 wythnos yn yr uned gofal dwys ar ôl cael ei heintio gan Covid-19 wedi’i ryddhau o’r ysbyty.

Gadawodd Steve Bell, sy’n gweithio i Wasanaeth Cludiant Cleifion Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, yr ysbyty ddoe i guro dwylo bonllefus, a ffilmilwyd y digwyddiad teimladwy ar fideo.

Cafodd Steve ei heintio gan y feirws ym mis Mawrth, a threuliodd 92 diwrnod yn Ysbyty Nevill Hall yn y Fenni. Roedd 78 o’r dyddiau hynny mewn gofal dwys, cyn cael ei drosglwyddo i Ysbyty Aneurin Bevan i ddechrau ei adferiad. 

Mae’r aelod staff 59 oed, o Lyn Ebwy, wedi diolch i’w gydweithwyr yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol am y gofal a dderbyniodd. 

Dywedodd: “Roedd y staff yn yr Uned Therapi Dwys yn enwedig yn rhagorol ac fe wnaethon nhw edrych ar fy ôl i, gwrando arna’ i a dangos tosturi. Fedrwn i ddim bod wedi gofyn am well gofal. Fe wnaethon nhw achub fy mywyd i. Dywedodd: “Roedd y staff yn yr Uned Therapi Dwys yn enwedig yn rhagorol ac fe wnaethon nhw edrych ar fy ôl i, gwrando arna’ i a dangos tosturi. Fedrwn i ddim bod wedi gofyn am well gofal. Fe wnaethon nhw achub fy mywyd i. 


“Mae’r gefnogaeth gefais i gan fy nghydweithwyr yn y gwasanaeth ambiwlans wedi bod yn wych hefyd. 

“Roeddwn i’n beicio 13 milltir y diwrnod cyn i mi fynd yn sâl. Rydw i’n dal i ddod i delerau gyda beth ddigwyddodd, ac mae gen i dipyn o ffordd i fynd.” 

Disgrifiodd Ann, gwraig Steve, ei siwrne. 

Dywedodd: “Roeddem ni wedi bod ar wyliau ym mis Chwefror, a mis ar ôl i ni ddod yn ôl aeth Steve yn sâl. 

“Ar ôl 12 diwrnod adref, dechreuodd ddirywio a bu’n rhaid iddo fynd i’r ysbyty. Cyn hir, roedd o’n derbyn gofal dwys. 

“I wneud pethau’n waeth cafodd sepsis a dechreuodd ei organau roi’r gorau i weithio. Cafodd broblem gyda’i galon am ychydig hefyd, ond llwyddwyd i oresgyn hynny.

“Doeddwn i ddim yn medru ymweld â Steve, ond roedd y nyrsys yn gadael i mi wneud galwadau fideo fel fy mod i’n medru ei weld o, er ei fod wedi cael tawelyddion. 

“Gwnaeth y meddygon fy mharatoi i ar gyfer y gwaethaf, ond, yn araf, fe wnaethon nhw ddechrau ei ddyfnu oddi ar yr awyrydd. 

“Rydym ni’n obeithiol na fu unrhyw niwed parhaol i’w organau. Bydd ar ocsigen am gyfnod adref nes y bydd ei anadlu’n gwella. 

“Mae’n dechrau gwneud ymarfer corff i gynyddu ei nerth hefyd. Mae cryn dipyn o ffordd i fynd, ond rydym ni mor falch ei fod o adref.”

Treuliodd Steve, o Blackpool yn wreiddiol, ugain mlynedd yng Nghatrawd Swydd Gaerhirfryn y Frenhines yn y Fyddin, cyn ymuno gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru fel Cymhorthydd Gofal Ambiwlans yn 2001, yn gweithio o Dredegar. 

Mae wedi bod yn briod gyda’i wraig, Ann, sydd wedi ymddeol, am 24 o flynyddoedd ac mae ganddyn nhw bedwar o blant a phedwar o wyrion rhyngddynt. 

Mae cydweithwyr Steve wedi codi mwy na £3,400 trwy JustGiving i brynu offer adfer iechyd i gefnogi dychwelyd i fywyd normal. 

Dywedodd: “Fe wnes i greu ffrindiau yn y Fyddin nad oeddwn i’n meddwl fyddai’n digwydd wedyn, ond mae fy ffrindiau yn y gwasanaeth ambiwlans wedi bod yn wych, yn enwedig fy arweinydd tîm, Paula Griffiths – nid efo fi yn unig, ond Ann hefyd, yn cysylltu gyda hi bob diwrnod, weithiau deirgwaith y diwrnod. 

“Fe wnaethon nhw drefnu fideos gan gast Emmerdale a phersonoliaethau byd chwaraeon i geisio fy nghael yn ôl o fod ar awyrydd. 

“Gwnaeth fy ffrindiau a’m teulu anfon negeseuon fideo hefyd i geisio fy annog i ddeffro ar ôl bod dan ddylanwad tawelyddion. 

“Rydw i wrth fy modd gyda fy swydd a fedra i ddim aros i ddychwelyd, er na fydd hynny am rai misoedd.” 

Dywedodd Phill Taylor, Rheolwr Cyffredinol y Gwasanaeth Cludiant Cleifion yn Ne Ddwyrain Cymru: “Rydym ni wrth ein boddau fod Steve wedi’i ryddhau o’r ysbyty a hoffem ddiolch o galon i’n cydweithwyr yn y bwrdd iechyd am ofalu am ein cydweithiwr a ffrind annwyl. 

“Byddwn yn cefnogi Steve a’i deulu wrth iddo adfer ei iechyd a dymunwn y gorau iddo am adferiad iechyd buan.” 

Ychwanegodd y Cyfarwyddwr Gweithrediadau, Lee Brooks: “Mae wedi bod yn gyfnod anodd iawn i’r gwasanaeth, yn enwedig gyda marwolaeth y parafeddyg Gerallt Davies MBE oherwydd Covid-19.

“Mae cyswllt rhyngom yn ddwfn yng Ngwasanaeth Ambiwlans Cymru, ac roedd yn ergyd drom pan aeth Steve yn wael iawn gyda’r feirws hefyd. 

“Mae’r sefydliad cyfan wedi bod ar ochr Steve, ac rydym ni wrth ein boddau ei fod wedi medru gadael yr ysbyty yn awr. 

“Nawr byddwn yn canolbwyntio ar gefnogi Steve a’i deulu wrth iddo barhau ei adferiad adref.” 

Nodiadau’r Golygydd
Cysylltwch gyda’r Pennaeth Cyfathrebu, Lois Hough, ar 01745 778671 neu  Lois.Hough@wales.nhs.uk os hoffech gael rhagor o wybodaeth, os gwelwch yn dda.