Dedfryd o garchar ohiriedig i alwr 999 camdriniol

31st July 2020

RHODDWYD dedfryd o garchar ohiriedig i ddyn am wneud galwadau camdriniol i Wasanaeth Ambiwlans Cymru. 

Dedfrydwyd Mark Lewis, 49, o Lanedeyrn, Caerdydd, i garchar am 10 wythnos, wedi’i ohirio am 18 mis yn Llys Ynadon Caerdydd ddoe, lle plediodd yn euog i drosedd dan Ddeddf Cyfathrebu 2003.

Clywodd y llys fod Lewis wedi ffonio’r gwasanaeth ambiwlans nifer fawr o weithiau ar 27 Mehefin, gan ddefnyddio iaith aflednais a bygythiol. 

Mae ganddo euogfarnau blaenorol am droseddau tebyg.   

Dywedwyd wrth y llys fod Lewis yn “unig iawn” ac nad oes ganddo unrhyw deulu na ffrindiau mae’n eu gweld, a’i fod yn feddw ar adeg y digwyddiad. 

Mae ganddo gyflwr niwrolegol ers ei enedigaeth.  

Dywedodd Lee Brooks, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Gwasanaeth Ambiwlans Cymru: “Er bod Mr Lewis yn byw gyda chyflwr parhaus, nid oes unrhyw le i’r math yma o ymddygiad yn ein gwasanaeth ambiwlans, a gall unrhyw un sy’n ymosodol neu’n dreisgar tuag at ein staff ddisgwyl i ni fynd ar ôl y mater yr holl ffordd i’r llysoedd. 

“Mae ein gwasanaeth ambiwlans yn bodoli i gynorthwyo pobl, ac nid yw ein staff yn haeddu cael eu cam-drin ac aflonyddu arnynt. 

“Roedd yr amser a dreuliwyd ar y galwadau hyn yn amser pwysig y gellid fod wedi’i dreulio yn helpu eraill, heb sôn am y gofid a achosodd hyn i’n atebwyr galwadau.” 

Ychwanegodd Dylan Parry, Swyddog Prosiect Ymddygiad Treisgar yr Ymddiriedolaeth: “Rydym ni’n croesawu’r ddedfryd a roddwyd i Mark Lewis ac yn gobeithio ei fod yn anfon neges gref i eraill na fydd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn goddef y math yma o ymddygiad.  

“Dyma un o’r llu o erlyniadau llwyddiannus yn ystod y misoedd diwethaf, a byddwn yn parhau i ymateb yn gadarn yn erbyn ymddygiad treisgar yn erbyn ein staff gyhyd ag y bo’n bodoli.” 

Cafodd Lewis ei gyhuddo ei fod wedi anfon, trwy gyfrwng cyfathrebu electronig, neges a oedd yn dramgwyddol iawn neu o natur anweddus neu fygythiol ar 27 Mehefin, sef y galwadau ffôn camdriniol i atebwyr galwadau 999. 

Plediodd yn euog, a chafodd orchymyn i dalu £85 mewn costau a gordal dioddefwr £128.   

Dywedodd y Prif Arolygydd Emma Tyler, Rheolwr Canolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Heddlu De Cymru: “Gwnaeth y galwadau gan Mark Lewis i’r rhif 999 achosi tarfu, costau a gwastraffu amser sylweddol. 

“Gallai ei weithredoedd fod wedi effeithio ar ein gallu i gynorthwyo aelodau eraill y cyhoedd a oedd wir angen ein cymorth ni bryd hynny. 

“Gobeithiwn y bydd y ddedfryd hon yn gweithredu fel rhybudd i eraill y gwnawn ni ddefnyddio holl rym y gyfraith i ddiogelu aelodau’r gwasanaethau brys a’r cyhoedd lle bo pobl yn euog o wastraffu amser y gwasanaethau brys ac yn bod yn dreisgar ac aflonyddu ar staff gwasanaethau brys yn y modd yma.” 

Nodiadau’r Golygydd
Cysylltwch gyda’r Pennaeth Cyfathrebu, Lois Hough, ar 01745 778671 neu Lois.Hough@wales.nhs.uk os hoffech gael rhagor o wybodaeth, os gwelwch yn dda.