Cydnabod ethos gwyrdd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

29th July 2020

MAE Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi derbyn canmoliaeth uchel am ei waith i wreiddio cynaliadwyedd amgylcheddol yn ei ddiwylliant gwaith. 

Bob blwyddyn mae’r rhaglen Gwobrau Datblygu Gofal Iechyd yn cydnabod cyflawnwyr yn y diwydiant, a 2020 oedd y Flwyddyn Gweithredu Gwyrdd.  

Yn 2016 lansiodd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru Fodel Ymateb Clinigol newydd sydd wedi dod yn dempled i wasanaethau ambiwlans ledled y Deyrnas Unedig. 

Dan arweiniad Cyfarwyddwr Meddygol yr Ymddiriedolaeth, Dr Brendan Lloyd, fe’i datblygwyd yn deillio o broses ymgysylltu gynhwysfawr, yn cynnwys y cyhoedd a Llywodraeth Cymru, gyda phwyslais parhaus ar sicrhau rhoi sylw i’r cleifion mwyaf sâl yn gyntaf. 

Yr elfennau ‘gwyrdd’ allweddol yn y model yw: 

  • Rota uwch glinigwyr ar alwad i roi cefnogaeth i barafeddygon sy’n wynebu penderfyniadau anodd – gan leihau nifer y teithiau cludo i ysbyty’n ddiangen
  • Y model Uwch Ymarferydd Parafeddygol a lansiwyd yn Ionawr 2019, gan ymweld â 1,978 o gleifion gyda 65% o’r rhain yn cael eu trin yn eu cartref – eto, wedi arbed llawer iawn o deithio 
  • Peilota defnyddio cerbydau trydan
  • Bodloni targed Llywodraeth Cymru o leihau’r allyriadau carbon deuocsid 3% y flwyddyn 
  • Arwain y ffordd gyda chyfarfodydd fideo gynadledda 

Dywedodd Dr Lloyd ynghylch y canlyniad: “Rydym ni’n falch fod ein strategaeth tymor hir i leihau’n ôl troed carbon ac arwain y ffordd o ran arferion gwaith arloesol a gwyrddach wedi cael eu cydnabod. 

“Mae hyn wrth graidd popeth mae ein tîm clinigol yn ei wneud, a gwnawn barhau i wthio ymlaen i fodloni a goresgyn safonau amgylcheddol y llywodraeth.” 

Yr enillydd eleni oedd Sioned Quirke o Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan am ei gwaith yn annog pobl ifanc i fwyta’n iach.   

Fel rheolwr y gwasanaeth rheoli pwysau plant cyntaf yng Nghymru mae hi wedi annog defnyddio cynnyrch lleol ffres, bwyta llai o fwydydd wedi’u prosesu a gweithgarwch mewn gwagleoedd gwyrdd, tra’n cynnig rhith ymgynghoriadau er mwyn lleihau teithio ac allyriadau carbon. 

Y pedwar ymgeisydd a gafodd ganmoliaeth uchel oedd Rachael Sharples, am ei gwaith adfer lleddfol yn Hosbis Sue Ryder Manorlands yn Keighley; Amanda Atkinson o Fae Abertawe am ei gwaith yn gwella gwasanaethau therapi galwedigaethol i blant a Jack Stancel-Lewis, awdiolegydd yn yr Imperial College, Llundain, am ei waith yn defnyddio trydar adar i adnabod colli clyw. 

Mae gan Wasanaeth Ambiwlans Cymru ddau enwebiad arall yn y gwobrau, sef: 

  • Gwobr Llywodraeth Cymru am Ofal Iechyd Darbodus
  • Gwobr Arweinyddiaeth Glinigol AHP a noddir gan Allied Health

Bydd yr enwebeion yn dathlu ar y cyd ag enillwyr y categorïau eraill mewn rhith seremoni ar 16 Hydref 2020.

Dilynwch @AHAwards ar Trydar i gael y manylion diweddaraf.