Tîm Cwympiadau’n llwyddo diolch i wirfoddolwyr

27th July 2020

MAE tîm ymroddgar o 32 o wirfoddolwyr ledled Gogledd Cymru’n cynorthwyo Gwasanaeth Ambiwlans Cymru i ddelio gyda phobl wedi cwympo. 

Lansiwyd Tîm Cwypiadau’r Ymatebwyr Cyntaf Cymunedol, sy’n gweithredu o bencadlys y Gwasanaeth Ambiwlans yn Llanelwy, ar 30 Ebrill eleni ac eisoes mae wedi cynorthwyo bron i 250 o bobl. 

Crewyd y tîm i ddefnyddio doniau a phrofiad yr Ymatebwyr Cyntaf Cymunedol a oedd wedi’u hatal o’u dyletswyddau arferol ar ddechrau’r pandemig Covid-19. 

Mae’r tîm yn cael eu defnyddio ar sail dau yn darparu ymateb 24 awr y dydd pan fo galwad i 999 yn cael ei nodi gan glinigydd yn y ganolfan gyswllt fel un addas ar gyfer y tîm.

Yna mae’r tîm yn mynd i gyfeiriad y claf ac yn eu cynorthwyo i godi, ac yn cynnal asesiad risg yn y cartref, gan gynnig cyngor ynghylch mesurau diogelwch a llwybrau atgyfeirio. 

Jason Williams yw Swyddog Ymatebwyr Cyntaf Gogledd Cymru sy’n arwain y tîm. Dywedodd: “Yma yng Ngogledd Cymru mae’r ymweliad cyfartalog yn para tuag un awr, felly mae’r gwirfoddolwyr sgiliedig hyn yn rhyddhau cymaint o amser i griwiau ambiwlans.

“Rydym ni wedi llwyddo i gadw 97% o’n cleifion yn eu cartrefi eu hunain.

“Rydw i’n hynod o falch o’r Tîm Cwympiadau ac mae’n fraint go iawn eu cynorthwyo i ddarparu’r gwasanaeth hwn. Maen nhw mor angerddol ynghylch yr hyn maen nhw’n ei wneud.” 

Gwnaeth y cwmni peirianneg modurol MS-RT o Bontypwl, De Cymru, helpu’r Tîm Cwympiadau trwy roi fan i Wasanaeth Ambiwlans Cymru.  

Roedd y fan Ford Transit yn cael ei defnyddio gan y pencampwr byd beicio mynydd Danny Hart yn flaenorol, felly roedd yn cynnwys canopi yn y cefn, sy’n hanfodol ar gyfer gwisgo cyfarpar diogelu personol mewn tywydd gwael a digon o le storio diogel i gario’r holl offer sydd ei angen ar gyfer gweithdrefn codi yn dilyn cwymp. 

Dywedodd Joe Pace, Cyfarwyddwr Masnachol MS-RT: “Rydym ni’n falch iawn o fod yn gweithio gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru ac yn helpu i ddarparu’r gwasanaeth cwympiadau hanfodol bwysig hwn i bobl Cymru. 

“Fe wnaethom ni fedru rhoi cerbyd a oedd yn gweddu i anghenion y criwiau a’r offer codi arbenigol sy’n ofynnol. 

“Mae cadw pobl yn eu cartrefi eu hunain a thimau meddygol ar y ffordd yn hanfodol yn ystod y pandemig hwn, ac roeddem ni wrth ein boddau ein bod ni wedi medru helpu.” 

Lee Brooks yw Cyfarwyddwr Gweithrediadau’r Ymddiriedolaeth. 

Dywedodd: “Pan wnaeth Covid-19 daro’r Deyrnas Unedig cawsom ein gorfodi i wneud penderfyniad anodd er budd diogelwch ein Hymatebwyr Cyntaf Cymunedol, ac oedi eu rôl arferol. 

“Roedd ganddyn nhw awydd cryf i barhau i gefnogi cymunedau lleol, ein hymateb ni i’r pandemig a’n fframwaith rheoli cwympiadau, ac fe welodd y tîm Ymatebwyr Cyntaf Cymunedol gyfle a ddenodd gefnogaeth. 

“Mae hyn wedi bod yn hynod o lwyddiannus eisoes, ac mae’n deyrnged i sgiliau a natur dosturiol ein tîm Ymatebwyr Cyntaf Cymunedol a’u rheolwyr. 

“Hoffwn ddiolch yn bersonol i’r tîm cyfan, a dymuno parhad i’w llwyddiant yn y dyfodol.” 

Mae aelodau’r tîm wedi’u hyfforddi i ddefnyddio offer codi arbenigol fel y gadair chwythadwy Mangar Camel a chlustog chwythadwy Mangar Elk sy’n cynorthwyo i godi cleifion oddi ar y llawr.   

Elfen ddefnyddiol arall o waith y tîm yw’r gallu i gynnig cyngor wedi’i deilwra i gleifion, a fydd yn cynorthwyo i atal cwympiadau’n y dyfodol. 

Esboniodd Jason: “Roeddem ni wedi cael ein galw at glaf oedrannus sawl gwaith, a thrwy sgwrsio gydag ef, fe wnaethom ni ganfod fod pob cwymp yn ymwneud â gollwng ei sbectol neu chwilio am ei sbectol. 

“Fe wnaethom ni asesu hyn a darparu llinyn sbectol syml er mwyn cadw’r sbectol ar ei wddf pan nad oedd yn eu defnyddio, gan atal cwymp arall.” 

Hyfforddwyd y tîm hefyd i adnabod cleifion bregus a’r rhai’n byw gyda dementia.