Her Llwybr Cambria pâr priod ar gyfer elusen

6th July 2020

MAE dau aelod anturus staff Gwasanaeth Ambiwlans Cymru’n mynd ar daith gerdded hyd Cymru – y cyfan er budd elusen. 

Mae’r Parafeddyg Kevin O’Connor a’i wraig Cath, sy’n Dechnegydd Meddygol Brys, wedi’u lleoli yng ngorsaf Bargoed, yn bwriadu cwblhau’r her Llwybr Cambria 298 milltir o hyd mewn tair wythnos – ac wedi defnyddio eu gwyliau blynyddol i gyflawni’r gamp. 

Byddant yn cychwyn o Gastell Caerdydd ar 1 Medi ac yn gobeithio cyrraedd Castell Conwy ar arfordir gogledd Cymru erbyn 21 Medi, gan gynyddu ymwybyddiaeth a chodi arian ar hyd y ffordd tuag at yr Elusen Staff Ambiwlans.

Dywedodd Kevin: “Rydym ni am dynnu sylw at yr heriau mae’r holl wasanaethau ambiwlans wedi’u wynebu yn ystod y pedwar mis diwethaf, a chefnogi cydweithwyr a allai fod angen cymorth, yn enwedig ar yr ochr iechyd meddwl, yn ystod y misoedd i ddod yn dilyn hyn, y pandemig gwaethaf yn ein cyfnod ni.” 

Mae’r pâr eisoes yn dilyn rhaglen hyfforddi rheolaidd o deithiau 15 milltir, a’u nod yw cwblhau rhwng 14 a 23 milltir y diwrnod yn ystod yr her, yn dibynnu ar y tirwedd. 

“Bydd y prawf go iawn yn dechrau i ni unwaith i ni fynd heibio’r Fenni, ac mae’r mynyddoedd uchel yn dechrau,” meddai Kevin.

“Rydym ni’n hyderus y gwnawn gwblhau’r 300 milltir, ond mae’r canolbarth a’r gogledd yn anoddach – ond dyna lle’r ydym ni’n hoffi bod. 

“Byddwn mewn pabell y rhan fwyaf o’r nosweithiau, ond yn aros mewn llety gwely a brecwast bob trydedd neu bedwaredd noson.” 

Maen nhw’n disgwyl defnyddio tua 5,000 o galorïau’r diwrnod a byddant yn mynd â phecynnau o lysiau sych a digonedd o basta ar gyfer eu stof gwersylla. 

Bydd rhwydwaith ffyddlon o ffrindiau a chydweithwyr yn eu cyfarfod ar bwyntiau allweddol ar hyd y llwybr i roi mwy o danwydd iddyn nhw a darparu cyflenwadau hanfodol eraill. 

Mae gan y ddau gefndir milwrol felly mae’r pâr wedi arfer gyda heriau corfforol anodd, ac yn ystod teithiau byrrach blaenorol yn yr Alban a’r Alpau mae nhw wedi cario hyd at 50 pwys yr un yn eu sachau cefn. 

Y tro hwnt maen nhw’n bwriadu sicrhau bod eu llwyth yn ysgafnach, a gyda chymorth noddwr caredig, CC Accountants Ltd, maen nhw wedi medru prynu offer modern ysgafn a chamera GoPro i gadw cofnod o’r daith aruthrol. 

“Byddwn yn defnyddio map a chwmpawd yn bennaf, ond mae gennym ni system GPS hefyd. 

“Fedrwn ni ddim aros i fynd amdani,” meddai Cath.

Mae Kevin a Cath wedi pennu nod codi arian o £5,000 tuag at yr Elusen Staff Ambiwlans ac maen nhw ar eu ffordd i gyrraedd y cyfanswm hwnnw eisoes. 

“Byddai’n wych petaem ni’n medru goresgyn y cyfanswm yn ogystal â chynyddu ymwybyddiaeth am waith y staff ambiwlans, a’r straen sy’n wynebu bob diwrnod,” meddai Kevin.

Mae Llwybr Cambria yn cynnwys esgyn 22,500 metr a chyrraedd copa llawer o fynyddoedd enwog Cymru, yn cynnwys yr uchaf yng Nghymru, yr Wyddfa. 

Os hoffech ddymuno’n dda i’r ddau a chyfrannu at yr achos, ewch i’w tudalen Just Giving yma.