Wythnos y Lluoedd Arfog 2020: Stori Ian

25th June 2020

Mae’r wythnos hon (22-27 Mehefin) yn Wythnos y Lluoedd Arfog, ac mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn dathlu aelodau’r lluoedd arfog, cyfredol a blaenorol, sy’n gweithio i’r sefydliad yn awr.

Tro’r Technegydd Meddygol Brys, Ian Price, yw hi heddiw, aelod o Fataliwn 1af y Gwarchodlu Cymreig yn flaenorol. 

“Roeddwn i wedi bod eisiau ymuno gyda’r Fyddin ers fy nyddiau cynnar, fel fy nhad a’m taid o fy mlaen i. Yn 1977 ymunais gyda Depo’r Gwarchodlu yn Pirbright, Surrey, fel Milwr Iau a chymhwyso flwyddyn yn ddiweddarach. Ymunais gyda Bataliwn 1af y Gwarchodlu Cymreig yn 17 oed a chael fy anfon i Berlin bron ar unwaith. Bryd hynny roedd Wal Berlin yn parhau i sefyll a’r Rhyfel Oer ar ei anterth. Rhan o fy rôl i oedd cadw patrol yn Checkpoint Charlie. Roeddwn i’n ifanc iawn, ac rwy’n cofio ei bod yn teimlo mor od edrych dros y wal i Ddwyrain Berlin a’r tir tramor.

“Yn 1979 es i dde Swydd Armargh yng ngogledd Iwerddon fel rhan o lu diogelu i gynorthwyo gyda lleddfu’r Helyntion. Dair blynedd yn ddiweddarach, yn 1982, roeddwn i ar fwrdd y QE2 yn mynd i frwydro ym Mrwydr Ynysoedd y Falklands. Fe wnes i weld llawer iawn o drawma yn y lleoliadau anghydfod hyn. Roedd gen i ddemoniaid am gyfnod hir ar ôl hynny, ac rydw i bob amser yn onest iawn am y ffaith hynny. Daeth i benllanw gyda genedigaeth fy wyr cyntaf, a dyna pryd ges i ddiagnosis o Anhwylder Straen Wedi Trawma. Mae gen i reolaeth dros fy nemoniaid erbyn hyn, maen nhw’n ddiogel yn ôl yn eu blwch, ond dyna pam ei bod mor bwysig i’r rhai sydd yn y lluoedd arfog gael cymorth lles. 

“Ar ôl y Falklands cefais fy rhoi ar gwrs comander adran a chwrs sarjant platwn i gynorthwyo gyda chael dyrchafiad, ond fe wnes i ddechrau dadrithio a theimlo fy mod i’n colli’r profiad o weld fy mhlant yn tyfu. Cymrais swydd fel recriwtiwr i’r Fyddin ond yn 1991 gadewais y Fyddin yn gyfan gwbl.

“Y flwyddyn ganlynol gwnes gais am swydd gyda’r heddlu, ond wnes i ddim llwyddo yn y prawf clyw. Roedd fy nhad, a oedd wedi bod yn y Fyddin hefyd, wedi gweithio i Wasanaeth Ambiwlans De Morgannwg am 20 mlynedd erbyn hynny felly fe feddyliais y byddwn i’n rhoi cynnig arni hefyd. Ymunais fel rhan o’r Gwasanaeth Cludiant Cleifion ac, yn 1997, fe wnes i gymhwyso fel Technegydd Meddygol Brys ac rydw i wedi bod yn gwneud hynny fyth ers hynny, wedi fy lleoli yng Nghaerdydd, ac eithrio cyfnod byr fel Goruchwyliwr Adnoddau. 

“Y peth sydd fwyaf angerddol i mi ydi lles y staff, ac rwy’n credu bod hynny’n deillio o fy mhrofiad yn y Fyddin. Os fedra i wneud bywyd yn haws i bobl, fe wna’ i, hyd yn oed os yw’n rhywbeth mor syml â llenwi’r peiriant gwerthu nwyddau yn yr orsaf. Rydw i wedi trefnu digwyddiadau chwaraeon i godi arian ar gyfer elusennau ac rydw i newydd gael fy mhenodi’n Ymddiriedolwr Woody’s Lodge, canolbwynt cymdeithasol sy’n llywio cyn-filwyr at y cymorth a’r gefnogaeth sydd ei hangen arnynt nhw i ailgysylltu gyda’u teuluoedd a’u cymunedau. Mae Woody’s Lodge yn lle i aelodau’r Lluoedd Arfog a’r gwasanaethau brys ddianc, ond maen nhw yno hefyd i helpu gyda phethau ymarferol, fel cymorth ariannol.

“Dydw i ddim yn edifar am fy nghyfnod yn y Fyddin. Roedd y cyfnod gorau a’r cyfnod gwaethaf, y cyfan wed’i rolio’n un. Mae’n eich dysgu chi sut i weithio fel tîm a sut i gyfathrebu gydag eraill, sy’n hanfodol mewn sefyllfa bywyd neu farwolaeth. Rydw i wedi medru defnyddio hynny’n helaeth yn fy rôl fel Technegydd Meddygol Brys yn y gwasanaeth ambiwlans.”

Diolch yn fawr iawn i ti am dy wasanaeth, Ian.

Nodiadau’r Golygydd
Cysylltwch gyda’r Pennaeth Cyfathrebu, Lois Hough, ar 01745 778671 neu Lois.Hough@wales.nhs.uk, os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth, os gwelwch yn dda.