Apêl Gwasanaeth Ambiwlans Cymru i’r cyhoedd fod yn onest yn ystod yr argyfwng Covid-19

1st April 2020

MAE Gwasanaeth Ambiwlans Cymru’n annog y cyhoedd i fod yn onest ynghylch natur eu salwch pan yn ffonio 111 neu 999 am help. 

Daeth yn amlwg bod rhai o’r cyhoedd wedi bod yn atal gwybodaeth ynghylch eu salwch yn ystod yr argyfwng Covid-19 oherwydd eu bod yn ofni na fyddai ambiwlans yn cael ei yrru atynt, yn ôl adborth gan staff yr Ymddiriedolaeth. 

Mae hyn yn golygu bod criwiau wedi bod yn mynd i rai achosion heb yr offer amddiffynnol angenrheidiol, gan ddod i gysylltiad â niwed potensial. 


Mae’r gwasanaeth yn gofyn i’r cyhoedd fod yn agored a thryloyw am natur eu galwad a’u symptomau fel y gall gyfeirio cleifion at y gofal mwyaf priodol a diogelu’r criwiau ambiwlans rhag cael y feirws. 

Mewn neges fideo i’r cyhoedd a rannwyd ar y cyfryngau cymdeithasol, dywedodd Lee Brooks, Cyfarwyddwr Gweithrediadau’r Ymddiriedolaeth: “Mae staff yn gweithio’n ddiflino ar draws ein sefydliad ni i sicrhau y medrwn ni barhau i ddarparu’r gofal gorau posibl i chi wrth i ni ymateb i Covid-19.

“Mae hwn yn gyfnod nas gwelwyd o’i blaen yn ein cenhedlaeth ni ond mae ein cynlluniau ni’n parhau i ddatblygu wrth i ni weithio gyda’n partneriaid i sicrhau ein bod ni’n darparu gofal mor ddiogel ac effeithiol ag y bo modd. 

“Mae gen i apêl i’r cyhoedd ar hyn o bryd. Mae ein timau sy’n gweithredu yn eich cymuned chi yn fy hysbysu eu bod yn cyrraedd lleoliad digwyddiad, eich cartref chi o bosibl, i ganfod bod y galwr wedi atal manylion am eu symptomau.


“Mae rhai ohonoch chi wedi dweud wrthym ni eich bod chi’n bryderus, petaech chi wedi bod yn onest, na fyddai ambiwlans wedi ei anfon atoch chi.

“Rydym ni’n deall eich pryderon chi ond hoffwn egluro. Byddwn ni’n anfon ambiwlans bob amser lle bo angen hynny, ond mae hyn yn golygu dibynnu ar yr hyn sy’n cael ei ddweud wrth yr atebwyr galwadau pan rydych chi’n ein ffonio ni. 


“Os nad ydych chi’n rhoi gwybodaeth gywir i ni, rydych chi’n creu risg i les y bobl sy’n gweithio i ofalu amdanom ni i gyd. Mae hyn yn anhygoel o annheg ar ein staff, gan ei fod yn golygu na chawson nhw’r hawl i ddod i mewn i’ch cartref chi wedi’u paratoi’n drwyadl. 

“Mae ein staff yn gwisgo dillad ac offer gwarchod personol i’w hamddiffyn rhag dal y clefyd.


“Rhaid i mi ofyn i bawb sy’n ffonio un ai 111 neu 999 i fod yn onest gyda ni ynghylch eich symptomau a chaniatáu i ni eich cyfeirio chi at y gofal cywir.

“Mae hwn yn gyfnod anodd i ni i gyd ond, plîs, peidiwch â gwneud i’n staff wynebu’r risg o niwed yn ddiangen.”

Ychwanegodd Lee: “Cadwch at y cyngor swyddogol gan y llywodraeth i Aros Adref, Diogelu’r Gwasanaeth Iechyd ac Arbed Bywydau, os gwelwch yn dda.”

Cliciwch yma i wylio neges fideo Lee yn ei chyfanrwydd. 


Nodiadau’r Golygydd
Cysylltwch gyda’r Pennaeth Cyfathrebu, Lois Hough, ar 01745 778671 neu neges e-bost i  
Lois.Hough@wales.nhs.uk os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth, os gwelwch yn dda.