Helpu i lywio gweledigaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru ar gyfer cydraddoldeb

4th December 2019

MAE Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn gofyn i'r cyhoedd helpu i lunio ei weledigaeth ar gyfer cydraddoldeb.

Mae'r Ymddiriedolaeth yn gwahodd adborth ar ei strategaeth Trin Pobl yn Deg, sy'n nodi ei dull o weithredu'r Ddeddf Cydraddoldeb a deddfwriaeth allweddol arall megis
Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011, Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol a Gwasanaethau Cymdeithasol.

Dywedodd Claire Vaughan, Cyfarwyddwr Gweithredol y gweithlu a datblygu sefydliadol: "Fel un o ymddiriedolaethau'r GIG, mae dyletswydd arnom i wneud ein gwasanaethau a'n gweithleoedd yn deg i bawb ag y gallwn.

"Rydyn ni wedi dod yn bell ond yn cydnabod bod mwy i'w wneud o hyd i helpu rhai pobl i gael yr un canlyniadau â phobl eraill, a chefnogi ein staff i adnabod, deall a gwerthfawrogi gwahaniaeth.

"Rydym yn adnewyddu ein hamcanion cydraddoldeb strategol am y pedair blynedd nesaf ac rydym am brofi ein meddylfryd gyda chymaint o bobl â phosibl, gan gynnwys ein staff a'r cyhoedd.

"Mae rhannu eich adborth yn gyfle gwirioneddol i lywio ein hagwedd at gydraddoldeb a gwneud gwahaniaeth i bobl Cymru."

Ewch i
https://bit.ly/2LlHyQZ i gynnal arolwg byr am strategaeth Trin Pobl yn Deg yr Ymddiriedolaeth.

Y dyddiad cau yw dydd Mawrth 17 Rhagfyr 2019.

Nodiadau'r Golygydd
I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch y Pennaeth Cyfathrebu Lois Hough ar 01745 778671 neu e-bostiwch Lois.Hough@wales.nhs.uk