‘999? Rydw i wedi taro bawd fy nhroed ar y goeden Nadolig’

19th November 2019

GWNAETH dyn ffonio 999 ar ôl i ddynes daro bawd ei throed yn erbyn coeden Nadolig.  

Gwnaeth dyn arall ffonio Gwasanaeth Ambiwlans Cymru i ddymuno Nadolig Llawen i’w ffrindiau, tra bo un ddynes wedi gofyn am gymorth gyda theimlad pigo anghyffyrddus yn dilyn eillio’i llinell bicini.  

Mewn rhagor o alwadau 999 amhriodol yn y flwyddyn ddiwethaf gwnaeth un dyn ofyn am gymorth ambiwlans i fynd i mewn i eglwys wedi’i chloi, tra bo un arall wedi galw gyda’r ddannodd.  

Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi cyhoeddi rhestr o alwadau amhriodol a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf i ddynodi lansio ei ymgyrch Byddwch yn Ddoeth, Achubwch Fywydau i annog pobl i ddefnyddio 999 yn synhwyrol wrth gyrraedd tymor prysur y gaeaf.  

Derbyniwyd 470,601 o alwadau y llynedd, a chafodd 116,674 – bron eu chwarter – wedi eu categoreiddio fel galwadau nad oeddynt yn ddifrifol neu lle nad oedd bywyd mewn perygl. 

Dywedodd y Prif Weithredwr, Jason Killens: “Mae galwadau amhriodol i’n gwasanaeth ambiwlans brys yn broblem trwy gydol y flwyddyn, ond yn enwedig wrth i ni wynebu misoedd y gaeaf pan mae mwy o salwch ac mae’n rhaid i ni ymdrin â thywydd gwael hefyd. 

“Mae ein gwasanaeth ambiwlans yn bodoli i gynorthwyo’r rhai y mae eu bywyd mewn perygl neu’r rhai sy’n ddifrifol wael neu wedi’u hanafu’n ddifrifol.  

“Gallai’r amser mae’r rhai sy’n derbyn galwadau yn ei dreulio yn ymdrin â tharo bawd troed fod yn amser sy’n cael ei dreulio yn rhoi cyfarwyddiadau adferiad cardio-pwlmonaidd i rywun sy’n dioddef ataliad ar y galon, neu drefnu cymorth i bobl sydd wedi bod mewn gwrthdrawiad ar y ffordd.  

“Gallai defnyddio ein hadnoddau gwerthfawr ar y mathau yma o alwadau fod yn fater o fywyd neu marwolaeth, yn llythrennol, ac mae ein cais i’r gymuned yn syml; helpwch ni i’ch helpu chi pan fo fwyaf o angen, a meddyliwch yn ofalus cyn i chi ffonio 999.”

Ymhlith y galwadau amhriodol eraill i’r gwasanaeth ambiwlans yn ystod y 12 mis diwethaf oedd dyn gyda phen mawr ar ôl goryfed a dynes oedd eisiau cael prawf am afiechydon a drosglwyddir trwy ryw ar ôl anffawd yn ystod cyfathrach rywiol. 

Ar achlysur arall, gwnaeth criw o blant ffonio 999 i ganu caneuon Nadolig i’r atebwr cyn rhoi’r ffôn i lawr. 

Ychwanegodd Lee Brooks, Cyfarwyddwr Gweithrediadau’r Ymddiriedolaeth: “Mae llawer o’r galwadau hyn yn amlwg yn alwadau ffug, ond mae nifer fawr gan bobl heb syniad at bwy arall i droi. 

“Mae 999 yn un o lawer iawn o ffyrdd o gael cymorth meddygol, felly os nad ydych chi’n ddifrifol wael neu wedi eich hanafu’n ddifrifol, edrychwch ar y Gwiriwr Symptomau ar-lein yn www.nhsdirect.wales.nhs.uk neu ffonio Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47 (neu 111 os yw’r gwasanaeth hwn ar gael yn eich hardal chi) i gael cyngor a gwybodaeth beth i’w wneud nesaf.

“Hefyd cewch ymweld â’ch meddyg teulu, fferyllydd neu optegydd, yn ogystal â’ch Uned Mân Anafiadau agosaf, lle nad oes angen apwyntiad.  

“Gwnaethom ni ddechrau creu ein cynlluniau ar gyfer y gaeaf mor fuan â mis Mawrth er mwyn sicrhau ein bod ni wedi paratoi gymaint ag y bo modd ar gyfer cyfnod prysur y gaeaf, ond mae arnom ni angen i’r cyhoedd ddefnyddio ein gwasanaeth yn briodol fel y medrwn ni ddarparu’r gwasanaeth gorau posibl yn ystod yr adeg prysur hwn.  

“Dylai’r cyhoedd baratoi eu hunain cyn cyfnod y Nadolig hefyd; er enghraifft, os ydych chi’n dibynnu ar feddyginiaethau, gwiriwch i wneud yn siwr bod stoc ar gael gan fod gwyliau cyhoeddus yn medru cyfyngu ar y dewisiadau i rai pobl.”  

Dilynwch yr ymgyrch ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio’r hashnod #BeWiseSaveLives

Nodiadau i’r Golygydd 

Mae galwadau i Wasanaeth Ambiwlans Cymru yn cael eu categoreiddio o ran blaenoriaeth; mae galwadau COCH yn ddifrifol lle mae perygl i fywyd ar unwaith, mae galwadau OREN yn ddifrifol ond nid yw bywyd mewn perygl ac mae galwadau GWYRDD yn rhai lle nad yw’r achos yn achos brys nac yn hanfodol.  

Cafodd y 116,674 o alwadau nad oeddynt yn rhai brys y cyfeirir atynt uchod eu derbyn yn ystod y cyfnod rhwng 01 Hydref 2018 a 30 Medi 2019, a chawsant eu categoreiddio fel galwadau GWYRDD. 

Cysylltwch gyda’r Pennaeth Cyfathrebu os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth - Lois.Hough@wales.nhs.uk neu 01745 778671.