Parodrwydd am Argyfwng, Gwydnwch ac Ymateb

Mae gan Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru dîm cydnerthu penodedig sy'n gweithio i fodloni rhwymedigaethau deddfwriaethol yr Ymddiriedolaeth o dan y Ddeddf Argyfyngau Sifi l posibl (2004) a deddfwriaeth a chanllawiau cynllunio at argyfwng eraill.

Mae yna reolwr cydnerthu rhanbarthol ym mhob un o'n tri rhanbarth gweithredol i gefnogi timau rheoli lleol ar faterion cydnerthu ac i weithio fel rhan o fforymau lleol cydnerth ar y cyd ag asiantaethau partner eraill. Mae'r LRFs hyn yn sicrhau bod dull aml-asiantaeth o gynllunio ar gyfer digwyddiadau sylweddol a heriol, a'u rheoli, a all effeithio ar eu hardal.

Yn ogystal â'n gwaith Parodrwydd am Argyfwng, Gwydnwch ac Ymateb (EPRR) statudol Mae'r tîm hefyd yn rheoli swyddogaethau arbenigwyr yr ymddiriedolaethau trwy'r rheolwr ardal HART sy'n gyfrifol am reoli'r tîm ymateb Gweithrediadau arbenigol (SORT) a'r tîm ymateb ardaloedd peryglus (HART) sy'n wedi'u hyfforddi'n arbennig a'u harfogi i ddelio â digwyddiadau sy'n ymwneud â chemegau peryglus, digwyddiadau ar raddfa fawr, llifogydd, gweithio ar uchder, breichiau neu mewn mannau cyfyngedig ac mewn ardaloedd na ellir eu cael yn draddodiadol gan griwiau ambiwlans arferol.

Yn ogystal, mae'r tîm yn cynnwys swyddog parhad busnes sy'n cefnogi agenda parhad busnes yr Ymddiriedolaeth a swyddog cynllunio digwyddiadau rhanbarthol sy'n darparu mewnbwn proffesiynol gan ambiwlansys i gynllunio digwyddiadau pwysig a chwaraeon mewn De ddwyrain Cymru.

Mae'r Pennaeth cydnerthu yn goruchwylio ac yn rheoli gweithgareddau'r rheolwyr cydnerthu rhanbarthol a rheolwr ardal HART ac yn darparu uwch gynrychiolaeth yn GIG Cymru, Llywodraeth Cymru a fforymau cydnerth Cenedlaethol y DU.

Rhan o'n rhwymedigaethau deddfwriaethol yw sicrhau ein bod yn cynllunio ymarferion yn rheolaidd gydag asiantaethau partner ar gyfer amrywiaeth o fathau o ddigwyddiadau er mwyn sicrhau ein bod yn parhau'n alluog ac yn adweithiol. Yn ddiweddar rydym wedi cyflwyno hyfforddiant Gorchymyn seiliedig ar gymwyseddau ar gyfer ein haenau o reoli strategol, tactegol a gweithredol yn ogystal â darparu cyfleoedd a chyrsiau sy'n rhoi cyfle i ni wella gwybodaeth a phrofiad y comedwyr gan gynnwys strategaeth Cymru, Cymru dactegol, hyfforddiant JECIS ac ymarferion byw gyda chydweithwyr yn Uned Eithafiaeth a Gwrthderfysgaeth Cymru (WECTU) i wella ein parodrwydd i ddelio â'r bygythiadau sy'n bodoli.


Cysylltiadau defnyddiol
www.ukresilience.info
www.walesresilience.org
www.hpa.org.uk
www.preparingforemergencies.gov.uk 
www.walesprepared.org/