Bwrdd yr Ymddiriedolaeth

Mae Bwrdd yr Ymddiriedolaeth yn cynnwys 13 aelod, pob un â hawl pleidleisio

  • Cadeirydd
  • 7 Cyfarwyddwr Anweithredol
  • Prif Weithredwr a 4 Cyfarwyddwr Gweithredol

Swyddogaeth y Bwrdd yw:

  • Gosod polisi a chyfeiriad strategol yr Ymddiriedolaeth;
  • Rheoli’r Risg;
  • Rheoli ei phobl a’i hadnoddau;
  • Sefydlu systemau rheolaeth i’w galluogi i fesur cynnydd a pherfformiad yn effeithiol ac i sicrhau eu bod yn cael eu cyflawni;
  • Gweithio mewn partneriaeth a gyda budd-ddeiliaid allweddol yn fewnol ac yn allanol.

Mae gan Gyfarwyddwyr Anweithredol rôl bwysig i’w chwarae yn natblygiad yr Ymddiriedolaeth. Ynghyd â monitro strategaeth a pherfformiad cyffredinol yr Ymddiriedolaeth, maen nhw hefyd yn cysylltu’n gyffredinol gyda’r Cyfarwyddwyr Gweithredol a staff allweddol eraill. Mae eu gwybodaeth am anghenion lleol oherwydd eu profiad, yn sicrhau cyfraniad gwerthfawr wrth ddatblygu strategaethau i gyflawni’r heriau cynyddol sy’n wynebu’r Ymddiriedolaeth.

 

Jason Killens

Prif Weithredwr
Mae Jason wedi treulio ei yrfa yn gweithio mewn Gwasanaethau Ambiwlans yn y DU ac Awstralia. Aeth ymlaen drwy'r rhengoedd yng Ngwasanaeth Ambiwlans Llundain o Dechnegydd Meddygol Brys i Gyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau. Fe'i penodwyd yn B...

Martin Woodford

Cadeirydd
Mae Martin yn gyfrifydd cymwys a ddechreuodd ei yrfa fel cyfrifydd dan hyfforddiant gyda chyn Gyngor Sir Gwent. Mae ganddo dros 30 mlynedd o brofiad yn yr amgylchedd llywodraeth leol a gofal iechyd gyda'r 20 mlynedd diwethaf yn gweithredu ar lefel...

Dr Brendan Lloyd

Cyfarwyddwr Meddygol a Dirprwy Brif Weithredwr
Graddiodd Brendan o Gaerdydd a dechrau ei yrfa fel meddyg teulu mewn ymarfer addysgu yn Abertawe ym 1989. Yn 2003 cwblhaodd Brendan ei MSc mewn Diabetes a daliodd swydd fel Darlithydd Anrhydeddus gydag Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd a Chymrawd Y...

Chris Turley

Cyfarwyddwr Cyllid a Chyfathrebu a Thechnoleg Gwybodaeth
Ar hyn o bryd mae Chris yn Gyfarwyddwr Gweithredol Cyllid a TGCh Dros Dro yn Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru....

Claire Bevan

Cyfarwyddwr Ansawdd, Diogelwch a Phrofiad Cleifion
Daeth Claire Bevan yn Gyfarwyddwr Ansawdd, Diogelwch a Phrofiad Cleifion yr Ymddiriedolaeth ym mis Chwefror 2016. Mae Claire yn uwch weithiwr gofal iechyd proffesiynol ar ôl dechrau ei gyrfa fel nyrs gofrestredig cyn mynd ar drywydd rolau clinigol...

Claire Vaughan

Cyfarwyddwr Datblygu Gweithlu a Sefydliadol
Dechreuodd Claire ei gyrfa yn Llywodraeth Cymru, ac yna aeth ati i ymgymryd â rolau Adnoddau Dynol yn y sector cyhoeddus gan gynnwys Cymorth i Fenywod Caerdydd a'r Amgueddfa Genedlaethol cyn ymuno â'r GIG. Am bron i 13 mlynedd, bu Claire yn gweith...

Estelle Hitchon

Cyfarwyddwr Ymgysylltu ac Partneriaethau
Penodwyd Estelle Hitchon i swydd Cyfarwyddwr Partneriaethau ac Ymgysylltu ym mis Rhagfyr 2015 ar ôl bod ar secondiad gyda'r Ymddiriedolaeth ers mis Hydref 2014 gan BIP Caerdydd a'r Fro. Mae Estelle yn arbenigwr cyfathrebu ac ymgysylltu, sydd wedi ...

Keith Cox

Ysgrifennydd y Bwrdd
Ymunodd Keith â'r Ymddiriedolaeth ym mis Tachwedd 2015 mewn capasiti dros dro gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, lle'r oedd yn Ysgrifennydd y Bwrdd a Chyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol. Penodwyd Keith yn Ysgrifennydd y Bwrdd ym mis Gorffennaf 2016 a...

Emrys Davies

Cyfarwyddwr Anweithredol
Mae Emrys wedi cael gyrfa lwyddiannus ar lefelau uwch yn y diwydiant moduro, ar ôl cwblhau cwrs uwch reolwyr yn Ysgol Fusnes Ashridge, ac MSc yn arbenigo mewn rheoli i ysgogi gwelliant parhaus mewn Ansawdd, Cynhyrchedd a Pherfformiad. Ymddiswyddod...

Kevin Davies

Cyfarwyddwr Anweithredol
Yn Athro mewn Nyrsio a Gofal Iechyd mewn Trychineb, penodwyd Kevin yn Gyfarwyddwr Anweithredol yr Ymddiriedolaeth ym mis Ionawr 2015. Mae'n Ymddiriedolwr Annibynnol o St John Cymru ac yn Llywydd Confédération Interalliée des Offices Médicaux de Réser...

Martin Turner

Cyfarwyddwr Anweithredol
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Non enim quaero quid verum, sed quid cuique dicendum sit. Duo Reges: constructio interrete. Et quidem illud ipsum non nimium probo et tantum patior, philosophum loqui de cupiditatibus finiendis...

Pamela Hall

Cyfarwyddwr Anweithredol
Dechreuodd Pam, a aned yn Lerpwl, ei gyrfa mewn TG cyn symud i Hartlepool i weithio i fragdy. Ymunodd â'r GIG yn 1984 a gweithiodd mewn ysbytai yng Nglannau Merswy, cyn symud ar draws y ffin i GIG Cymru ym 1996. Yn ddiweddarach daeth yn rheolwr...

Paul Hollard

Cyfarwyddwr Anweithredol
Dechreuodd Paul Hollard ei yrfa GIG fel nyrs gofrestredig cyn iddo symud i addysg nyrsio ac yn ddiweddarach i reolaeth gyffredinol. Penodwyd Paul yn Gyfarwyddwr Anweithredol i'r Ymddiriedolaeth ym mis Ebrill 2016 ac mae wedi'i alinio'n ddaearyddol...