111 Cymru

111 Cymru
111 yw’r dull newydd am ddim i gysylltu â’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) o ffonau tir a rhai symudol.  Cafodd y gwasanaeth ei dreialu'n wreiddiol yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg (ABMU) ond mae bellach ar gael hefyd yn ardaloedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Powys, Hywel Dda a Aneurin Bevan. Mae'r gwasanaeth yn parhau i fod ar gael i gleifion a gwmpaswyd yn flaenorol gan ABMU yn ardal Cyngor Sir Bwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr ar ôl ei drosglwyddo i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

Mae'r gwasanaeth yn gyfuniad o Galw Iechyd Cymru a'r gwasanaethau meddygon teulu y tu allan i oriau. Os ydych yn byw y tu allan i'r ardaloedd hyn neu'n cael eich cofrestru gyda phractis meddyg teulu mewn sir arall, ni fyddwch yn gallu ffonio 111.

Mae’r gwasanaeth 111 ar gael 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos a gallwch ei ddefnyddio ar gyfer gwybodaeth a chyngor iechyd ac i gael gofal brys.

Os ydych yn byw yng Nghymru ger y ffin â Lloegr, a'ch bod yn ffonio 111, efallai y gofynnir i chi ddewis y gwasanaeth yr ydych am gysylltu ag ef: Cymru neu Loegr. Dewiswch GIG 111 Cymru a byddwn yn sicrhau eich bod yn cael y wybodaeth a'r Cyngor Iechyd yr ydych yn eu ceisio. Os ydych yn byw yng Nghymru a'ch bod wedi cofrestru gyda meddyg teulu yn Lloegr efallai y bydd amgylchiadau lle mae'r GIG 111 Cymru yn eich cyfeirio at wasanaeth yn Lloegr os mai dyma'r gwasanaeth cywir i chi.

Os ydych yn byw yn Lloegr ger y ffin â Chymru, a'ch bod yn ffonio 111, efallai y gofynnir i chi ddewis y gwasanaeth yr ydych am gysylltu ag ef: Cymru neu Loegr. Dewiswch GIG 111 Lloegr a byddant yn sicrhau eich bod yn cael y wybodaeth a'r Cyngor Iechyd yr ydych yn eu ceisio. Os ydych yn byw yn Lloegr a'ch bod wedi eich cofrestru gyda meddyg teulu yng Nghymru efallai y bydd amgylchiadau lle mae'r GIG 111 Lloegr yn eich cyfeirio at wasanaeth yng Nghymru os mai dyma'r gwasanaeth cywir i chi.

Gwasanaeth 111 ar gyfer pobl fyddar a drwm eu clyw 
Mae Dehonternow yn wasanaeth sy'n galluogi defnyddwyr iaith arwyddion Prydain (BSL) i gyfathrebu â phobl sy'n clywed drwy gyfieithydd BSL ar-lein. Gellir cael gafael ar Dehonternow drwy ddefnyddio cyfrifiadur, neu drwy'r ap Dehonternow ar eich ffôn smart neu dabled.

Unwaith y byddwch wedi cysylltu â'r gwasanaeth Dehonternow, bydd y cyfieithydd yn cysylltu â ni dros y ffôn ac yn anfon y sgwrs gyda aelod o'n tîm e.e. cynghorydd nyrsio neu gynghorydd gwybodaeth iechyd, yn dibynnu beth yw'r broblem. Gofynnir cyfres o gwestiynau i chi i asesu eich anghenion ac yna byddwn yn darparu'r Cyngor/gwybodaeth gofal iechyd sydd eu hangen arnoch neu a gyfeirir i'r gwasanaeth lleol a all eich helpu orau. Mae'r gwasanaeth yn cael ei dreialu ar hyn o bryd yn 111 o ardaloedd Cymru ac mae ar gael 7 diwrnod yr wythnos, rhwng 8.00 am ganol nos.

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i gael rhagor o wybodaeth ac arweiniad ar sut i lawrlwytho Dehonternow ar eich cyfrifiadur, tabled neu ffôn smart.

Os ydych chi'n fyddar neu'n drwm eich clyw ac nad ydych yn defnyddio BSL neu'n cael mynediad at gyfrifiadur, tabled neu ffôn clyfar, gallwch gysylltu o hyd â 111 drwy 18001 111 ddeialu'r genhedlaeth nesaf o destun/Text.

Sut mae’n Gweithio
Weithiau, mae’n anodd gwybod pa wasanaeth i gysylltu ag ef a phryd, felly bydd cyflwyno’r rhif tri-digid cofiadwy hwn yn ei gwneud hi’n haws nid yn unig i gael gwybodaeth a chyngor iechyd os ydych chi’n sâl ac yn ansicr beth i’w wneud ond i gael gofal brys ar ôl i’ch meddygfa gau.

Oes gennych chi gwestiwn? Cliciwch yma i ddarllen ein dogfen Cwestiynau Cyffredinol.

Buddion
Weithiau, mae cleifion yn meddwl mai’r gwasanaeth ambiwlans a’r Adran Achosion Brys yw’r unig fannau sydd ar gael, yn arbennig dros nos neu dros benwythnosau.

Bydd ffonio 111 yn helpu i’ch cyfeirio at y gwasanaeth cywir - er enghraifft, Meddyg Teulu, nyrs, fferyllydd neu Uned Mân Anafiadau - lle byddwch chi’n aml yn cael eich gweld yn llawer cynt nag mewn Adrannau Achosion Brys sy’n canolbwyntio ar gleifion difrifol sâl neu rai ag anafiadau difrifol lle mae’r unig le y gellir eu trin yw yno.

Cofiwch, dim ond pan fydd argyfwng sy’n bygwth bywyd y dylid ffonio 999 felly os nad yw’n argyfwng, defnyddiwch 111.

Adborth
P'un a ydych wedi cael profiad da neu rydych o'r farn y gallem fod wedi gwneud yn well, gallwch ddweud wrthym drwy lenwi'r arolwg hwn.

Os ydych chi’n bryderus am y gwasanaeth a gawsoch gan 111, cofiwch gysylltu â Thîm Gweithio i Wella Gwasanaethau Ambiwlans Cymru.

Os oes gennych bryder am wasanaeth meddyg teulu y tu allan i oriau Bae Abertawe (ABMU), cliciwch yma i'w godi.

Os ydych chi’n bryderus am y gwasanaeth y tu allan i oriau Meddygon Teulu Hywel Dda, cliciwch yma i'w godi.

Os ydych chi’n bryderus am y gwasanaeth y tu allan i oriau Meddygon Teulu BIAP, cliciwch yma i'w godi.

Os oes gennych bryder am wasanaeth meddyg teulu Aneurin Bevan y tu allan i oriau, cliciwch yma i'w godi.

Galwadau Di-wifr  
Rydym ni wedi derbyn peth adborth sy'n awgrymu nad yw pawb wedi medru cysylltu gyda'r rhif 111 newydd wrth ddefnyddio ffôn symudol. Rydym ni'n credu bod hyn oherwydd bod y rhai sy'n galw yn defnyddio nodwedd Galwadau Di-wifr ('Wi-Fi Calling'). Mae'r nodwedd yma yn eich galluogi i wneud galwadau ffôn ac anfon negeseuon testun pan fo gennych chi gysylltiad di-wifr, hyd yn oed os nad oes signal ffôn. Yn anffodus, gallai hyn achosi problem os ydych chi'n ceisio ffonio 111.

Er mwyn diffodd y nodwedd bydd rhaid i chi newid y gosodiadau ar eich ffôn. Mae'r broses ychydig yn wahanol ar gyfer pob ffôn, felly cysylltwch gyda'ch darparydd gwasanaeth am gymorth i wneud hyn. Y dewis arall yw ffonio 111 oddi ar ffôn sefydlog.


Eich Gwybodaeth ac 111
Mae’n bwysig bod gweithwyr proffesiynol gofal iechyd yn gallu cael gwybodaeth feddygol i roi’r gofal a’r driniaeth orau i chi.  Pan fyddwch chi’n ffonio 111, bydd y neges ar y ffôn yn dweud wrthych y byddwn ni’n rhannu gwybodaeth berthnasol gyda gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal eraill sy’n ymwneud yn uniongyrchol â’ch gofal heblaw eich bod yn gofyn i ni wneud rhywbeth gwahanol.

Drwy roi caniatâd i rannu gwybodaeth, mae’n caniatáu i ni sicrhau os byddwch chi angen siarad â rhywun o’r gwasanaeth y tu allan i oriau Meddygon Teulu, byddan nhw’n gallu cael y wybodaeth yr ydych chi wedi’i rhoi’n barod. Mae hyn yn osgoi i chi orfod ail adrodd y wybodaeth (fel eich cyfeiriad a’ch symptomau).

Bydd crynodeb o’ch cyswllt gyda’r gwasanaeth 111 ar gael hefyd yn eich meddygfa. Os na fyddwch chi am rannu’r wybodaeth hon, mae’n bwysig eich bod yn dweud wrth y derbynnydd galwadau er mwyn iddo/iddi allu sicrhau na fydd unrhyw wybodaeth yn cael ei throsglwyddo i’r gwasanaeth y tu allan i oriau Meddygon Teulu ac i’ch meddygfa.

Mae Gwasanaethau Ambiwlans Cymru a gwasanaeth y tu allan i oriau Meddygon Teulu ABM a Hywel Dda yn cydymffurfio’n llwyr gyda’r ddeddf rhannu gwybodaeth. Ni fyddwn ni’n rhannu’r wybodaeth heblaw’r hyn sy’n angenrheidiol i sicrhau’r gofal gorau i chi. Ni fyddwn yn rhannu na gwerthu gwybodaeth gyda thrydydd parti y tu allan i’r GIG. Rydym wedi datblygu cytundeb rhannu gwybodaeth benodol ar gyfer y prosiect braenaru hwn. Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth am sut rydyn ni’n rheoli eich gwybodaeth.

Mae gwybodaeth hefyd ar Gofnod Meddygon Teulu Cymru (sef y Cofnod Iechyd Personol blaenorol). Mae’r cofnod hwn ar gael i’r gwasanaeth y tu allan i oriau MT a bydd yn help i sicrhau eich bod yn derbyn y gofal a’r driniaeth gywir. Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth.

Defnyddiol
Comisiynodd y Rhaglen 111 adolygiad o Fynediad at Ofal Deintyddol Brys ac Argyfwng yng Nghymru i ddylanwadu ar ddatblygiad gwasanaethau sy'n medru bodloni anghenion pobl sy'n dioddef poen deintyddol yn effeithiol.

Cwblhawyd yr adolygiad yn awr ac mae cynllun gweithredu yn cael ei ddatblygu i roi'r argymhellion ar waith.

Cliciwch yma i ddarllen yr adolygiad.
 

Adolygu'r cynllun peilot 111 
Cynhaliwyd gwerthusiad o'r cynllun peilot 111 hyd yma gan Janette Turner o Brifysgol Sheffield.

Cliciwch ar y ddolen isod i ddarllen crynodeb o'r gwerthusiad. 

Mae copïau o'r adroddiad llawn ar gael ar gais i'r perwyl hynny.  

Anfonwch neges e-bost at Ann-Marie.Morgan@wales.nhs.uk i ofyn am gopi llawn. 

GIG Cymru – Adolygiad y Prosiect Braenaru 111 (Crynodeb Gweithredol)