Pryderon

Dweud eich dweud am Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Hoffem glywed eich barn am ein gwasanaeth. Os nad ydych yn fodlon gyda’r gofal yr ydych chi neu rywun rydych yn ei adnabod wedi’i dderbyn gan y Gwasanaeth Ambiwlans, mae’r daflen hon yn egluro sut y gallwch ein hysbysu am eich pryderon (cwyn)

Dyma rai pobl eraill fyddai’n gallu helpu gyda gwahanol broblemau:

Gweithio i Wella Lleisio Pryder am Wasanaethau Iechyd - taflen Llywodraeth Cymru

Cyngor Iechyd Cymuned
Gall y Cyngor Iechyd Cymuned gynnig cymorth a chyngor os bydd gennych broblemau neu gwynion am unrhyw wasanaethau GIG fel deintydd, meddyg neu nyrs.
Ffôn: 0845 644 7814
www.communityhealthcouncils.org.uk

Comisiynydd Plant Cymru
Keith Towler yw Comisiynydd Plant Cymru.  Swydd Keith yw siarad dros blant a phobl ifanc.  Mae’n gweithio i sicrhau bod plant a phobl ifanc yn ddiogel a’u bod yn gwybod am eu hawliau a sut i gael mynediad iddynt.
Gwefan: www.childcom.org.uk
Rhif rhad ffôn: 0808 801 1000 neu destun 80 800 dechreuwch eich neges gyda COM
Ebost: post@childcomwales.org.uk

Meic
Mae Meic yn llinell gymorth gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth i blant a phobl ifanc yng Nghymru.  Os bydd dy fywyd mewn helbul neu os bydd gennyt broblem ac angen siarad neu gysylltu â rhywun, yna mae Meic yno iti.  Mae Meic ar agor 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.
Rhad ffôn: 080880 23456
Testun: 84001
Gwefan: www.meiccymru.org

Childline
Mae Childline yn wasanaeth cynghori i blant a phobl ifanc.  Gelli gysylltu â Childline am unrhyw beth - tydy’r un broblem yn rhy fawr nac yn rhy fach.  Mae rhai o’r rhesymau pam bod rhywun yn cysylltu â Childline yn cynnwys teimlo’n unig, pryderon am y dyfodol, problemau yn yr ysgol, bwlio, cyffuriau, beichiogrwydd, HIV ac AIDS, camdriniaeth gorfforol a rhywiol, rhedeg i ffwrdd a phryderon am rieni, brodyr, chwiorydd a ffrindiau. Mae llawer o ffyrdd i gysylltu â Childline fel y ffôn, SMS a sgwrsio ar lein, gelli ymweld â’r wefan am fwy o wybodaeth.
Ffôn: 0800 1111 (rhad a chyfrinachol)
Gwefan: www.childline.org.uk