Welsh Ambulance Services NHS Trust
Croeso i’r Ystafell, ble gall plant a phobl ifanc gael gwybodaeth am Wasanaethau Ambiwlans Cymru

Bwrdd yr Ymddiriedolaeth

Mae Bwrdd yr Ymddiriedolaeth yn cynnwys 13 aelod, pob un â hawl pleidleisio

  • Cadeirydd
  • 7 Cyfarwyddwr Anweithredol
  • Prif Weithredwr a 4 Cyfarwyddwr Gweithredol

Swyddogaeth y Bwrdd yw:

  • Gosod polisi a chyfeiriad strategol yr Ymddiriedolaeth;
  • Rheoli’r Risg;
  • Rheoli ei phobl a’i hadnoddau;
  • Sefydlu systemau rheolaeth i’w galluogi i fesur cynnydd a pherfformiad yn effeithiol ac i sicrhau eu bod yn cael eu cyflawni;
  • Gweithio mewn partneriaeth a gyda budd-ddeiliaid allweddol yn fewnol ac yn allanol.

Mae gan Gyfarwyddwyr Anweithredol rôl bwysig i’w chwarae yn natblygiad yr Ymddiriedolaeth. Ynghyd â monitro strategaeth a pherfformiad cyffredinol yr Ymddiriedolaeth, maen nhw hefyd yn cysylltu’n gyffredinol gyda’r Cyfarwyddwyr Gweithredol a staff allweddol eraill. Mae eu gwybodaeth am anghenion lleol oherwydd eu profiad, yn sicrhau cyfraniad gwerthfawr wrth ddatblygu strategaethau i gyflawni’r heriau cynyddol sy’n wynebu’r Ymddiriedolaeth.

 Jason Killens
Prif Weithredwraig  

 

Martin Woodford
Cadeirydd (dros dro)


 
 


Dr Brendan Lloyd
Cyfarwyddwr Meddygol a
Dirprwy Brif Weithredwr


 


Claire Bevan
Cyfarwyddwr Ansawdd,
Diogelwch a Phrofiad Cleifion


 
 


Chris Turley
Cyfarwyddwr Cyllid a Chyfathrebu
a Thechnoleg Gwybodaeth 


Claire Vaughan
Cyfarwyddwr Datblygu
Gweithlu a Sefydliadol 
 


Pamela Hall
Cyfarwyddwr Anweithredol

 


Kevin Davies
Cyfarwyddwr Anweithredol


 
 


Emrys Davies
Cyfarwyddwr Anweithredol 


James Mycroft
Cyfarwyddwr Anweithredol 
 


Paul Hollard
Cyfarwyddwr Anweithredol 


 


Martin Turner
Cyfarwyddwr Anweithredol 
 
 

Yn ychwanegol, cefnogir y Bwrdd gan yr unigolion canlynol sydd ynghyd â’r Cyfarwyddwyr Gweithredol yn ffurfio’r Tîm Rheoli Gweithredol.
 
Louise Platt
Cyfarwyddwr Cyflenwi
Gwasanaeth 
 
 
Rachel Marsh
Cyfarwyddwr Cynllunio
Strategol a Pherfformiad


 

 
 


Estelle Hitchon
Cyfarwyddwr Ymgysylltu ac Partneriaethau 
 
  


Keith Cox
Ysgrifennydd y Bwrdd 
 
I gael gwybodaeth bellach am y Bwrdd neu’r cyfarfodydd, gallwch gysylltu ag Ysgrifennydd y Bwrdd, Keith Cox ar 01633 626221.

begin_of_the_skype_highlighting 01745 532946 FREE  end_of_the_skype_highlighting neu ebostio keith.cox2@wales.nhs.uk