'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Croeso i gartref newydd Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru.

Mae ein hardal yn ymestyn dros 20,640 o gilometrau ac rydym yn gwasanaethu poblogaeth o 2.9 miliwn. O fewn ein hardal amrywiol, mae ardaloedd gwledig anghysbell, trefi glan môr prysur a threfi mawr.

Ond, mae ein gwasanaethau amryfal a modern wedi’u teilwrio ar gyfer anghenion amgylcheddol a meddygol ein cymunedau amrywiol - o feiciau i gerbydau ymateb cyflym, ambiwlansys llinell flaen, hofrenyddion a nyrsys yn ein canolfannau rheoli.

Bob blwyddyn, rydym yn ymateb i fwy na 250,000 o alwadau brys a dros 50,000 o alwadau argyfwng ac yn cludo dros 1.3 miliwn o gleifion di-frys i dros 200 o ganolfannau triniaeth yng Nghymru a Lloegr.

Ein staff ymroddedig yw ein hased mwyaf. Rydym yn cyflogi 2,576 o bobl, 76% ohonyn nhw’n weithredol – 1,310 ar ddyletswyddau brys a 693 yn y gwasanaeth di-frys ac yn y gwasanaeth tywysyddion iechyd.

Rydym yn gweithredu o 90 gorsaf ambiwlans, tair canolfan reoli, tair swyddfa ranbarthol a pedwar gweithdy cerbydau.

Hefyd, mae gennym ein Coleg Hyfforddi Cenedlaethol i sicrhau bod ein staff yn cael y wybodaeth ddiweddaraf a’u bod yn datblygu’n broffesiynol yn rheolaidd.

O 1 Ebrill 2007, trosglwyddodd Galw Iechyd Cymru i fod yn rhan annatod o Wasanaeth Ambiwlans Cymru. Mae Galw Iechyd Cymru yn darparu gwasanaeth cyngor a gwybodaeth iechyd 24 awr, gan arwyddbostio pobl Cymru i’r gofal iechyd mwyaf addas i’w hanghenion.

Gobeithio y bydd y safle hwn yn rhoi’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch am y gwasanaeth ambiwlans, pa un a ydych am weithio gyda ni, ymuno â chynllun ymatebwyr cyntaf, eistedd ar banel o gleifion neu ddefnyddio ein llyfrgelloedd newyddion a lluniau helaeth.

Canslo eich cludiant