'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Datganiad ffigyrau perfformiad ar gyfer Ionawr 2015

DYWEDODD Tracy Myhill, Prif Weithredwr Interim Gwasanaethau Ambiwlans Cymru: “Roedd mis Ionawr yn fis heriol iawn i ni, ond gwelwyd gwelliant o 5.9% yn yr ymateb  wyth munud ers mis Rhagfyr, sy’n galonogol iawn.  Derbyniwyd mwy na 36,870 o alwadau yn ystod mis Ionawr - mae hyn 2,160 galwad yn fwy na’r un cyfnod y llynedd - ac roedd mwy na thrydedd ran o’r galwadau hynny angen cymorth ar frys.

“Hoffem sicrhau’r cyhoedd nad ydym ymhell iawn o’n targed ac nad yw’r mwyafrif o gleifion yn cael eu gorfodi i aros oriau am help mewn argyfwng difrifol neu adeg bygwth bywyd.  Mae dadansoddiad o’n galwadau bygwth bywyd ar unwaith (‘Coch 1’ a ‘Coch 2’) yn dangos ein bod wedi cyrraedd 62.8% o’r galwadau ‘Coch 1’ mwyaf difrifol ym mis Ionawr (gweler Nodiadau i’r Golygyddion).

“Un o’n cyfyngiadau mwyaf o hyd yw trosglwyddo’r cleifion i ysbytai.  Dyna pam yr ydym wedi cytuno’r mis hwn, mewn partneriaeth gyda’n cydweithwyr ar y byrddau iechyd, ar ganllawiau trosglwyddo cenedlaethol.  Disgwyliwn y bydd hyn yn rhyddhau ein hambiwlansys yn fwy prydlon.

“Ein ffocws yw darparu’r gofal cywir ar yr amser cywir i gleifion ac nid yw hynny bob amser yn golygu mynd â nhw i ysbyty. Mae’r Ymddiriedolaeth wedi llunio cyfres o ‘lwybrau’ i ostwng y nifer sy’n cael eu derbyn i ysbytai’n ddiangen a gwneud gwell defnydd o wasanaethau yn y gymuned.

“Yn eu plith, mae’r llwybr iechyd meddwl - peilot sy’n cael ei gynnal yng Nghaerdydd; yn lle mynd â chlaf i’r adran D&A, gall parafeddygon alw ar ‘dîm argyfwng’ y bwrdd iechyd - gweithwyr proffesiynol iechyd meddwl sydd ar gael 24 awr y dydd. Gall y rhain gynghori ar y camau mwyaf priodol - atgyferio claf at ei Feddyg/ Meddyg Teulu, mynd ag ef/ hi i mewn yn uniongyrchol i uned ysbyty neu ei gynghori/ chynghori dros y ffôn sut i gymryd meddyginiaethau’n gywir, er enghraifft.

“Yng Nghwm Taf, mae ‘sypiau gofal’ a luniwyd yn ddiweddar. Mae’r rhain yn golygu bod cleifion yn cael cwrs penodol o driniaeth yn ôl eu salwch neu eu hanaf.  Gall hyn gynnwys mynd i mewn ar unwaith i ward ysbyty, ac felly dargyfeirio o’r adran D&A neu eu cyfeirio at wasanaeth yn eu cymuned fel eu tîm syrthio lleol - neu gall olygu cael eu rhyddhau yn y fan a’r lle gan sicrhau bod parafeddygon yn gallu ymateb i’r alwad 999 nesaf.

“Rydym yn cynnal treialon o gynlluniau tebyg yn ardal Aneurin Bevan (e.e. yr Uned Ymateb Meddyg, Canolfan Ymarferwyr Arbenigol) ac mae tystiolaeth gynnar yn awgrymu bod y nifer o dderbyniadau ysbytai y gellid bod wedi’u hosgoi, wedi gostwng.

“Nid yw perfformiad wedi cyrraedd y nod eto ond rydym yn canolbwyntio ein holl ymdrechion ar wella.  Rydym yn gwneud pob peth o fewn ein gallu i gynnig gwasanaeth y gall y cyhoedd fod yn falch ohono ond mae gan y cyhoedd ei rôl i chwarae hefyd.

“Os nad ydych yn teimlo’n dda, ac yn ansicr beth ddylech ei wneud, ffoniwch Galw Iechyd Cymru lle mae nyrsys wrth law 24 awr y dydd, bob dydd, i gael cyngor a gwybodaeth. Gall eich fferyllydd lleol, eich Meddyg Teulu a’r Uned Mân Anafiadau, lle nad oes angen apwyntiad, hefyd eich helpu mewn achos nad sy’n argyfwng.  Ffoniwch 999 dim ond os byddwch chi’n ddifrifol sâl neu wedi eich anafu’n ddrwg a bod eich bywyd mewn perygl.

“Ni ddylid tanbrisio’r heriau sy’n wynebu ein gwasanaethau ambiwlans a hoffwn ganmol y staff am eu hymdrechion glew i gynnig gofal clinigol anghyffredin mewn amgylchiadau a all fod yn anodd iawn yn aml.”

DIWEDD

Nodiadau i olygyddion

Cyrhaeddodd y gwasanaeth 48.53% o’r galwadau mwyaf difrifol o fewn wyth munud ym mis Ionawr 2015, a dyma sut roedden ni’n cyflawni hyn:

Amseroedd Ymateb  A8 Ionawr 2015

9 munud 53.63%
10 munud 58.65%
12 munud 66.67%
15 munud 75.43%
20 munud 84.83%

Mae dadansoddiad o’r galwadau difrifol a’r rhai sy’n bygwth bywyd ar unwaith  sef rhai ‘Coch’ mis Ionawr, fel a ganlyn:

Coch 1 e.e. ataliad y galon = 62.8%
Coch 2 e.e. anawsterau anadlu = 46.7%


26 Feb 2015 09:49
Canslo eich cludiant